representative Lazaros Tsapanidis

Stadtrat in Siegburg


Lazaros Tsapanidis
Party: CDU
Next elections: 2020