openPetition är europeisk . Om du vill översätta plattformen från tyska till Deutsch hjälpa oss vänligen kontakta oss.
close

Ausschuss zur Kontrolle besonderer polizeilicher Datenerhebungen in Niedersachsen