Περιοχή: Γερμανία
Πολιτικά δικαιώματα

Begriffe "Mutter" und "Vater" - uneingeschränkt erhalten und verwenden - statt Elternteil 1 und 2

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundestag
242 Υποστηρικτές 241 σε Γερμανία
Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 08.07.2020
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

Rückmeldung des Ausschusses

Ώρα 07.08.2020 10:45

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen 3-19-17-2160-036022 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 08.07.2020 17:09


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα