Περιοχή: Γερμανία
Μεταφορές

Förderung von fast CO²-neutralem, umweltschonendem BIO-CNG in der Mobilitätswende

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
98 Υποστηρικτές 94 σε Γερμανία
0% του 50.000 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Μαΐου 2021
  2. Συλλογή ακόμα > 9 Wochen
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Änderungen an der Petition

Ώρα 13.07.2021 15:27

Konkretisierung und Fokussierung auf Bio-CNG


Neuer Titel: Förderung von umweltfreundlicherfast ErdgastechnologieCO²-neutralem, umweltschonendem BIO-CNG in der Mobilitätswende

Neuer Petitionstext:

Ich sehe die ErdgastechnologieKraftstoff Technologie mit fast dem fast CO²-Neutral erzeugtem BIO-CNG (Erdgas aus erneuerbaren Quellen) als dieeine momentan umwelt-hervorragende und verbraucherfreundlichsteumweltschonende Lösung in der Mobilität. Insbesondere das CO²-neutral erzeugte BIO-CNG sei hierAlternative zu nennen.praktisch allen anderen Antriebsarten von Fahrzeugen an.

Damit ist eine fast CO²-neutrale Mobilität bereits heute möglich.möglich, es entfallen zusätzlich Transporte, wie sie bei anderen fossilen Kraftstoffen notwendig sind.

DieDas derzeitigeso Steuerentlastungerzeugte vonBIO-CNG Erdgasals für die MobilitätKraftstoff sollte verlängertaus meiner Sicht gezielt gefördert werden, um das Potential der CO²-Reduktion auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zusätzlich sollte der Kauf von umweltfreundlichen ErdgasfahrzeigenFahrzeugen, solltewelche mit diesem Kraftstoff gefahren werden können, staatlich gefördert werden, um den Anreiz für die Autohersteller zu setzen, neue Fahrzeuge mit dieser Technologie zu entwickeln.

Auch die Tankstelleninfrastruktur sollte durch Förderung vergleichbar der E-Ladestationen deutlich gestärkt werden, umdas würde die Akzeptanz und Attraktivität dieser absolut alltagstauglichen Fahrzeuge zudeutlich steigern.

InsbesondereAuch sollte die CO²-Bepreisung für neutral erzeugtes Erdgas (Bio-CNG) abgeschafft oder zumindest deutlich reduziert werden.werden, weil dieser Kraftstoff aktiv zur Reduktion der CO²-Emissionen beiträgt.

Der Bundestag möge eine Förderung der oben genannten Punkte beschließen.Neues Zeichnungsende: 31.12.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 64 (60 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 31.05.2021 07:15

Nachschärfung des Inhaltes, da es nicht ganz klar war, dass es auch um die Förderung von CO²-Neutral erzeugtem Erdgas geht.


Neuer Petitionstext:

Ich sehe die Erdgastechnologie als die momentan umweltfreundlichsteumwelt- und verbraucherfreundlichste Lösung in der Mobilität. Insbesondere das CO²-neutral erzeugte BIO-CNG sei hier zu nennen. Damit ist eine fast CO²-neutrale Mobilität bereits heute möglich.

Die derzeitige Steuerentlastung von Erdgas für die Mobilität sollte verlängert werden, der Kauf von umweltfreundlichen Erdgasfahrzeigen sollte staatlich gefördert werden, um den Anreiz für die Autohersteller zu setzen, neue Fahrzeuge mit dieser Technologie zu entwickeln.

Auch die Tankstelleninfrastruktur sollte durch Förderung deutlich gestärkt werden, um die Attraktivität dieser Fahrzeuge zu steigern.

Insbesondere sollte die CO²-Bepreisung für neutral erzeugtes Erdgas (Bio-CNG) abgeschafft oder zumindest deutlich reduziert werden.

Der Bundestag möge eine Förderung der oben genannten Punkte beschließen.Neues Zeichnungsende: 30.09.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 36 (35 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα