Περιοχή: Γερμανία
Κοινωνική πολιτική

Gerechte Rente nach 45 Arbeitsjahren ohne Abzüge

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
82 Υποστηρικτές 82 σε Γερμανία
Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 07.08.2020
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

Rückmeldung des Ausschusses

Ώρα 26.08.2020 09:48

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen 3-19-11-8222-027544 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 07.08.2020 15:19


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα