Περιοχή: Burgenlandkreis
Πολιτισμός

Kämpft für die Brand-Sanierung in Weißenfels!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landrat Götz Ulrich
283 Υποστηρικτές 128 σε Burgenlandkreis
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2014
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 12.10.2018 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-TeamÄnderungen an der Petition

Ώρα 08.12.2014 19:42

Ergänzung Reiner Eckel.
Neuer Petitionstext: Vermittlung zwischen Kunst, Künstlern und Betrachtern, Dialog zwischen Kunstformen: Diesen komplexen Aufgaben widmet sich in Weißenfels im Süden Sachsen-Anhalts der Verein Brand-Sanierung e.V. unter Leitung von Christina Simon. Die Brand-Sanierung ist eine unersetzbare und einmalige Institution sowohl in Weißenfels als auch im gesamten mitteldeutschen Raum.
Jedes Jahr erhält sie die projektgebundene finanzielle Unterstützung der Stadt Weißenfels. Der Burgenlandkreis und Sponsoren aus dem Mittelstand haben diese Unterstützung ergänzt. Wie aus der Presse hervorgeht, verschlingen die Betriebskosten aber mittlerweile die Rücklagen. Inzwischen zweifelt die Brand-Sanierung daran, dass die Stadt Weißenfels noch hinter ihr steht. Sie hofft weiterhin auf Mitstreiter und Unterstützung seitens der Stadt sowie alternativer Förderer und kann den Kampf für die Kunst in Weißenfels nicht allein bewältigen.

Informationen zur Brand-Sanierung unter: www.brand-sanierung.de/

Unterstützung findet sich bereits außerhalb der Stadt Weißenfels. Mehr unter: www.zeitzonline.de/2014/12/08/brand-sanierung-in-weissenfels-in-gefahr-helfen-auch-sie/ Danke an Reiner Eckel aus Zeitz!


Änderungen an der Petition

Ώρα 26.11.2014 08:47

Kürzung
Neuer Petitionstext: Vermittlung zwischen Kunst und Betrachter, Gespräche zwischen Kunst, Künstlern und Rezipienten, Betrachtern, Dialog zwischen Kunstformen: Diesen komplexen Aufgaben hat widmet sich in der Mittelstadt Weißenfels im Süden Sachsen-Anhalts der Verein Brand-Sanierung e.V. angenommen, geleitet unter Leitung von der Künstlerin und Lehrerin Christina Simon. Die Brand-Sanierung ist eine unersetzbare und einmalige Institution. Einerseits Institution sowohl in Weißenfels, andererseits Weißenfels als auch im gesamten mitteldeutschen Raum.
Jedes Jahr erhält sie die Brand-Sanierung projektgebundene finanzielle Unterstützung der Stadt Weißenfels. Der Burgenlandkreis, Burgenlandkreis und Sponsoren aus dem Mittelstand, die Sparkasse Burgenlandkreis und die Wohnungsbau Wohnungsverwaltung GmbH Mittelstand haben diese Unterstützung ergänzt. Den Schwerpunkt bildet jedoch nach wie vor die kontinuierliche Projektförderung durch die Stadt, die idealerweise aber einer institutionellen Förderung weichen sollte. Wie aus dem Artikel „Weißenfelser Neustadt: Dem Kunstverein ‚Brandsanierung‘ droht das Aus“ der Mitteldeutschen Zeitung vom 20. Februar 2013 Presse hervorgeht, verschlingen die Betriebskosten aber mittlerweile die Rücklagen. Statt einer institutionellen Förderung wollte sich die Stadtverwaltung nach alternativen Fördermöglichkeiten erkundigen. Inzwischen zweifelt die Brand-Sanierung daran, dass die Stadt Weißenfels noch hinter ihr steht und ihr eine Zukunft gewährleisten kann. steht. Sie hofft weiterhin auf Mitstreiter und Unterstützung seitens der Stadt sowie alternativer Förderer und kann den Kampf für die Kunst in der Stadt Weißenfels nicht allein bewältigen.

Informationen zur Brand-Sanierung unter: www.brand-sanierung.de/ Neue Begründung: Fiele die Brand-Sanierung weg, bräche ein wichtiger Grundpfeiler des Weißenfelser Kulturlebens zusammen und würde das Fundament der kulturellen Identität dieser Stadt schwer ins Wanken bringen. Die Brand-Sanierung ist unersetzlich und wäre unwiederbringlich. Statt jedoch nun nur auf ihre finanzielle und personelle Not hinzuweisen, ist es besser, ein Netzwerk der Verständigung und gegenseitigen Unterstützung zu erarbeiten und auszubauen, um ihr den dringend nötigen Halt zu geben.

Mit Unterzeichnung dieser Petition kämpfen Sie mit für den Erhalt der Brand-Sanierung in Weißenfels. Brand-Sanierung, ohne die die kulturelle Identität der Stadt Weißenfels schwer ins Wanken geraten würde.


Änderungen an der Petition

Ώρα 23.11.2014 16:19

Kurze inhaltliche Ergänzung.
Neuer Petitionstext: Vermittlung zwischen Kunst und Betrachter, Gespräche zwischen Künstlern und Rezipienten, Dialog zwischen Kunstformen: Diesen komplexen Aufgaben hat sich in der Mittelstadt Weißenfels im Süden Sachsen-Anhalts der Verein Brand-Sanierung e.V. angenommen, geleitet von der Künstlerin und Lehrerin Christina Simon. Die Brand-Sanierung ist eine unersetzbare und einmalige Institution. Einerseits in Weißenfels, andererseits im gesamten mitteldeutschen Raum.
Jedes Jahr erhält die Brand-Sanierung projektgebundene finanzielle Unterstützung der Stadt Weißenfels. Der Burgenlandkreis, Sponsoren aus dem Mittelstand, die Sparkasse Burgenlandkreis und die Wohnungsbau Wohnungsverwaltung GmbH haben diese Unterstützung ergänzt. Den Schwerpunkt bildet jedoch nach wie vor die kontinuierliche Projektförderung durch die Stadt, die idealerweise aber einer institutionellen Förderung weichen sollte. Wie aus dem Artikel „Weißenfelser Neustadt: Dem Kunstverein ‚Brandsanierung‘ droht das Aus“ der Mitteldeutschen Zeitung vom 20. Februar 2013 hervorgeht, verschlingen die Betriebskosten mittlerweile die Rücklagen. Statt einer institutionellen Förderung wollte sich die Stadtverwaltung nach alternativen Fördermöglichkeiten erkundigen. Inzwischen zweifelt die Brand-Sanierung daran, dass die Stadt Weißenfels noch hinter ihr steht und ihr eine Zukunft gewährleisten kann. Sie hofft auf Mitstreiter und Unterstützung seitens der Stadt sowie alternativer Förderer und kann den Kampf für die Kunst in der Stadt Weißenfels nicht allein bewältigen.

Informationen zur Brand-Sanierung unter: www.brand-sanierung.de/


Änderungen an der Petition

Ώρα 23.11.2014 15:46

Kleine Ergänzung, was mit dieser Petition erreicht werden soll.
Neue Begründung: Fiele die Brand-Sanierung weg, bräche ein wichtiger Grundpfeiler des Weißenfelser Kulturlebens zusammen und würde das Fundament der kulturellen Identität dieser Stadt schwer ins Wanken bringen. Die Brand-Sanierung ist unersetzlich und wäre unwiederbringlich. Statt jedoch nun nur auf ihre finanzielle und personelle Not hinzuweisen, ist es besser, ein Netzwerk der Verständigung und gegenseitigen Unterstützung zu erarbeiten und auszubauen, um ihr den dringend nötigen Halt zu geben.

Mit Unterzeichnung dieser Petition kämpfen Sie mit für den Erhalt der Brand-Sanierung in Weißenfels.


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition