Πολιτισμός

Unterschriften-Sammlung gegen die Aktion: "Ein neues Kleid für Maria"

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
S.E. Bischof Dr. Helmut Dieser
1.957
Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

23/2/19, 2:59 π.μ. GMT-5

Sehr geehrte Unterstützende unserer Petition gegen den Wettbewerb "Ein Kleid für Maria",

Am Montag haben wir Sie über eine Mahnwache vor dem Aachener Dom informiert. Diese wird nicht wie angekündigt stattfinden. Der Grund ist, dass der Himmel keine Mahnwache, sondern Gebet wünscht.

Ein Heiliger sagte, ein Kampf habe 3 Phasen: Die erste Phase gehört dem Menschen, die zweite dem Teufel, aber die dritte Phase gehört Gott. Der Triumph wird durch unser verdoppeltes Gebet des Rosenkranzes unserer Kaiserin von Aachen kommen. Besonders sollten wir beten für unseren Hochwürdigen Bischof Dr. Helmut Dieser und auch für alle unsere Priester, Bischöfe, Kardinäle und unseren Heiligen Vater.

Es muss unseren gütigsten Heiland sehr betrüben, Seine heiligste Mutter im Aachener Dom (der ihr von Karl dem Großen als Kaiserin gewidmet ist) herabgesetzt zu sehen, ja sogar so weit, dass es einer Entthronisierung gleich kommt.

Unser Gebet und Opfer wird mehr bewirken als eine Mahnwache. Erfüllen wir den Wunsch unserer himmlischen Mutter und beten wir den Rosenkranz von Aachen, besonders für unseren Bischof. Aachen ist der zentrale Punkt Europas, aus dem unser christlicher Glaube gekommen ist. Von diesem Punkt aus wird ebenso die Erneuerung des christlichen Glaubens kommen, aber wir müssen es erbeten.

Möge die Allerseligste Jungfrau, Mutter Gottes und Kaiserin von Aachen, Hilfe der Christen, Sie reichlich dafür belohnen.

Den Aachener Rosenkranz können Sie hier erhalten:
maria-europa.eu/Kontakt.html

Wir werden Sie weiter über Neuigkeiten informieren.

Viele Grüße und Gottes Segen
Hartmut und Ingeborg Savelsbergh

+++

Hello dear supporters of our petition,

On Monday we informed you about a vigil in front of Aachen Cathedral. This will not take place as announced. The reason is that heaven does not want a vigil, but prayer.
A saint said that a fight has three phases: the first phase belongs to man, the second to the devil, but the third phase belongs to God. The triumph will come through our doubled prayer of the Rosary of our Empress of Aachen.

Especially we should pray for our Rev. Bishop Helmut Dieser and all our priests, bishops, cardinals and our Holy Father. It must sadden our most benevolent Savior to see His Most Holy Mother lowered in the Cathedral of Aachen (dedicated to her by Charlemagne as Empress), even to the point of being de-enthroned.

Our prayer and sacrifice will do more than a vigil. Let's fulfill our Heavenly Mother's wish and pray the Rosary of Aachen, especially for our Bishop of Aachen. Aachen is the central point of Europe, from which our Christian faith has come. From this point, the renewal of the Christian faith will come as well, but we must solicit it.

May the Most Blessed Virgin, Mother of God and Empress of Aachen, Help of Christians, reward you abundantly for it.

The Aachen Rosary can be obtained here:
maria-europa.eu/Kontakt.html

We will keep you informed about news.

With heartfelt regards
Hartmut und Ingeborg Savelsbergh


18/2/19, 6:06 π.μ. GMT-5

Grüß Gott (noch einmal) verehrte Unterstützende!

In der letzten E-Mail gab es leider einen Tippfehler:

Die geplante friedliche Gebets-Mahnwache vor dem Aachener Dom findet nicht am 08.03., sondern am Samstag den 09.03 (!) statt.
Geplant ist, dass wir uns zwischen 15h und 19h vor dem Aachener Dom treffen und gemeinsam beten, da dem Gnadenbild Krone und Zepter entwendet wurden.

Weitere Informationen und ein Flyer dazu folgen.

Vielen Dank und noch einmal: Vergelt's Gott!

"Ich bin die Mutter der schönen Liebe und der [Gottes-]furcht, der Erkenntnis und der heiligen Hoffnung. [...] Mein Andenken dauert immer und ewig. Die mich genießen, hungern nach mehr, und die mich trinken, dürsten nach mehr. Wer auf mich hört, wird nicht zuschanden, und wer um mich sich müht, sündigt nicht. Wer mich verherrlicht, erhält das ewige Leben." (Lesung aus dem Buch der Weisheit am Mariensamstag)

Viele Grüße und Gottes Segen,

Hartmut und Ingeborg Savelsbergh


17/2/19, 3:39 μ.μ. GMT-5

Grüß Gott liebe Unterstützende unserer Petition,

Leider konnten unsere Neuigkeiten zum Wettbewerb zuletzt nicht versendet werden.
Im folgenden ínformieren wir Sie über das Wettbewerbsergebnis und unsere nächstes geplantes Vorgehen.

Am vergangenen 1. Februar wurden die Gewinner des Wettbewerbes „Ein Kleid für Maria“ in einer Veranstaltung im Aachener Dom bekannt gegeben. Seitdem ist das „neue Kleid“ für Maria im Aachener Dom ausgestellt.
Wie wir vermutet und befürchtet haben, trägt das Gnadenbild der Mutter Gottes nun keine Krone und kein Zepter mehr. Auch das Jesuskind hat nun keine Herrscher-Insignien mehr.

Seit dem 2. Februar sind die Entwürfe in der Domschatzkammer ausgestellt. Der WDR-Beitrag zur Ausstellung (hier: bit.ly/2SaG3KY) meint, dass alle ausgestellten Entwürfe „zeitlos, nie respektlos“ seien.

Ein Blick in die Domschatzkammer gibt dem Betrachter aber ein ganz anderes Bild: Für den „zweiten 2. Platz“ wurde ein Ergebnis gekürt, bei dem die Allerseligste Jungfrau und das Jesuskind mit einer Alumium-Decke bekleidet sind. Andere Entwürfe gehen von einem zerfledderten Wollkleid, über Business-Mode für die Mutter Gottes, ein Krankenschwester-Outfit „Schwester Maria von Nazareth“ bis hin zu einem Vorschlag mit einer Lichterprojektion auf das Gnadenbild, wo beispielhaft u. A. ein blutverschmiertes Kleid und ihr durchbohrtes Unbeflecktes Herz mit Aufschrift „Mom“ abgebildet wird (das Symbol einer Heavy Metal Band). Auf keinem einzigen der Entwürfe trägt Maria eine Krone. Ein Entwurf eines Kindes zeigt sie mit einer Hühnermütze auf dem Kopf, in einem „Karnevalskostüm“.

Die Intention des Wettbewerbs ließ sich bereits von Anfang an in der Wettbewerbs-Ausschreibung ablesen: Es ging darum, die "Verehrungsformen zu modernisieren" (Pressemmitteilung vom 03.07.18: bit.ly/2AGSBiB) und die Mutter Gottes aus "ihrer herrscherlichen Sphäre, in die sie mit ihren kostbaren Gewändern, Kronen, Zeptern und Schmuckstücken gehoben ist, herausgenommen und als Mensch und Gegenüber gezeigt werden." (Ausschreibung 07.2018: bit.ly/2DSIU2m).

Erinnern wir uns daran, dass die Mutter Gottes den Kindern in Fatima sagte, dass zu den 5 größten Sünden gegen ihr Unbeflecktes Herz, insbesondere auch die Schmähung ihrer Abbildungen zählt. Bekannt ist auch, dass seit in Lourdes der Strahlenkranz über der Gnadenmadonna "Je suis l'Immaculée Conception" entfernt wurde, sich weniger Gnaden und Heilungen in Lourdes ereignen.

Da wir das Gnadenbild der Mutter Gottes, unsere Mutter, Hilfe der Christen und Kaiserin über Aachen und Europa in Ehren halten möchten, wollen wir diese Schmähung nicht einfach hinnehmen.

Aus diesem Grund planen wir für den 08.03. zwischen 15 und 19h eine friedliche Mahnwache vor dem Aachener Dom. Einen Flyer hierzu werden wir Ihnen noch zukommen lassen.

Bitte beten Sie weiter in diesem Anliegen, insbesondere sei Ihnen der Europa Rosenkranz zur Hilfe der Christen, dem Gnadenbild im Aachener Dom empfohlen. Diesen können Sie hier beziehen: www.maria-europa.eu/Kontakt.html

Vergelt's Gott ewiglich für Ihre Unterschriften und Ihr Engagement! Durch den öffentlichen Druck konnte sicher ein noch schlimmeres Ergebnis verhindert werden.

Viele Grüße und Gottes Segen,
Hartmut und Ingeborg Savelsbergh


5/2/19, 11:27 π.μ. GMT-5

Hello dear supporters of our petition,

Last February 1, the winners of the competition "A dress for Mary" were announced at an evening event in Aachen Cathedral. Since then, the "new dress for Mary” in Aachen Cathedral is shown.

As we suspected and feared, the miraculous image of the Virgin Mary now wears no longer crown and scepter. Also the Child Jesus no longer wears his ruler insignia.
Since February 2, the designs are exhibited in the cathedral treasury.

The WDR contribution to the exhibition (here: bit.ly/2SaG3KY) says that all the designs on display are "timeless, never disrespectful". A look into the cathedral treasury gives the viewer a completely different picture:

For the second 2nd place, a result was chosen, in which the Blessed Virgin and Child Jesus are clothed with an alumium blanket (rescue blanket worth 2.50 € / 2,86 USD). Other designs range from a wool dress (reminiscent of a ghost), to business fashion for the Mother of God, a nurse outfit "Sister Mary of Nazareth" to a design with a light projection on the image of grace (the artist shows exemplarily a blood-smeared dress and her pierced Immaculate Heart inscribed "Mom", the symbol of a heavy metal band). On none of the designs does Mary wear a crown, but a design of a child shows her with a chicken cap on her head, in a "carnival costume".

This clearly indicates that behind the competition "A dress for Mary", the intention was not a worthy new dress for the image of grace, but the hidden intention to degrade Jesus and Mary. As is known, the funding required for the competition was taken from a donation intended to preserve the cathedral, but was diverted to the competition by Provost Manfred von Holtum: bit.ly/2UG2tR1. It should also be mentioned that a feek weeks before announcing the contest, the initiators of the competition Manfred von Holtum and Dr. Birgitta Falk accepted donations from 4 Masonic lodges: kaiserinvonaachen.wordpress.com/2018/11/07/neues-video-ein-kleid-fuer-maria-und-die-verstrickung-zur-freimauererei/.

The intention of the competition could already be seen from the beginning in the competition announcement: It was about to modernize the "forms of worship" (Press release of 03.07.18: bit.ly/2AGSBiB) and the Mother of God “is to be returned from her most elevated sphere, in which she is adorned with costly garments, crowns, sceptres and jewellery, and to be portrayed as a person and as our fellow.” (Competition tender 07.2018: bit.ly/2HRZ001).

Let us remember that the Mother of God told the children in Fatima that especially one of the 5 greatest sins against her Immaculate Heart is the vilification of her images. It is also known that in Lourdes since the chaplet over the Madonna "Je suis l'Immaculée Conception" was removed, less mercy and healings occur.

Since we want to honor the Mother of God, our mother, the Help of Christians and Empresses over Aachen and Europe, we will not simply accept this abuse, but proclaim this evil in Aachen Cathedral.

Please continue to pray in this concern, especially the Europe Rosary to Mary, the Help of Christians, the image of grace in Aachen Cathedral. You can receive it here: www.maria-europa.eu/contact.html

May God and the blessed Virgin reward you for your signature and your support. The public pressure has certainly prevented even worse result.

We will keep you informed about news.

With heartfelt regards

Hartmut und Ingeborg Savelsbergh


5/2/19, 11:21 π.μ. GMT-5

Grüß Gott liebe Unterstützende unserer Petition,

am vergangenen 1. Februar wurden die Gewinner des Wettbewerbes „Ein Kleid für Maria“ in einer Veranstaltung im Aachener Dom bekannt gegeben. Seitdem ist das „neue Kleid“ für Maria im Aachener Dom ausgestellt.
Wie wir vermutet und befürchtet haben, trägt das Gnadenbild der Mutter Gottes nun keine Krone und kein Zepter mehr. Auch das Jesuskind hat nun keine Herrscher-Insignien mehr.

Seit dem 2. Februar sind die Entwürfe in der Domschatzkammer ausgestellt. Der WDR-Beitrag zur Ausstellung (hier: bit.ly/2SaG3KY) meint, dass alle ausgestellten Entwürfe „zeitlos, nie respektlos“ seien.

Ein Blick in die Domschatzkammer gibt dem Betrachter aber ein ganz anderes Bild: Für den „zweiten 2. Platz“ wurde ein Ergebnis gekürt, bei dem die Allerseligste Jungfrau und das Jesuskind mit einer Alumium-Decke (Rettungsdecke im Wert von 2,50€) bekleidet sind. Andere Entwürfe gehen von einem Wollkleid (das an ein Gespenst erinnern lässt), über Business-Mode für die Mutter Gottes, ein Krankenschwester-Outfit „Schwester Maria von Nazareth“ bis hin zu einem Vorschlag mit einer Lichterprojektion auf das Gnadenbild, wo beispielhaft u. A. ein blutverschmiertes Kleid und ihr durchbohrtes Unbeflecktes Herz mit Aufschrift „Mom“ abgebildet wird (das Symbol einer Heavy Metal Band). Auf keinem einzigen der Entwürfe trägt Maria eine Krone. Ein Entwurf eines Kindes zeigt sie mit einer Hühnermütze auf dem Kopf, in einem „Karnevalskostüm“.

Daran lässt sich unzweifelbar erkennen, dass hinter dem Wettbewerb „Ein Kleid für Maria“, eben kein neues würdiges Kleid für das Gnadenbild Aachens im Vordergrund stand, sondern die versteckte Absicht, Jesus und Maria herabzusetzen.

Bekannterweise wurde die für den Wettbewerb notwendige Finanzierung aus einer Spende entnommen, die für den Erhalt des Domes vorgesehen war, aber von Dompropst Manfred von Holtum für den Wettbewerb zweckentfremdet wurde: bit.ly/2UG2tR1. Erwähnt sei auch, dass die Initiatoren des Wettbewerbs Manfred von Holtum und Dr. Birgitta Falk wenige Wochen vor Ankündigung des Wettbewerbs Spenden von 4 Freimaurer-Logen angenommen haben: kaiserinvonaachen.wordpress.com/2018/11/07/neues-video-ein-kleid-fuer-maria-und-die-verstrickung-zur-freimauererei/.

Die Absicht des Wettbewerbs ließ sich bereits von Anfang an in der Wettbewerbs-Ausschreibung ablesen: Es ging darum, die "Verehrungsformen zu modernisieren" (Pressemmitteilung vom 03.07.18: bit.ly/2AGSBiB) und die Mutter Gottes aus "ihrer herrscherlichen Sphäre, in die sie mit ihren kostbaren Gewändern, Kronen, Zeptern und Schmuckstücken gehoben ist, herausgenommen und als Mensch und Gegenüber gezeigt werden." (Ausschreibung 07.2018: bit.ly/2DSIU2m).

Erinnern wir uns daran, dass die Mutter Gottes den Kindern in Fatima sagte, dass zu den 5 größten Sünden gegen ihr Unbeflecktes Herz, insbesondere auch die Schmähung ihrer Abbildungen zählt. Bekannt ist auch, dass seit in Lourdes der Strahlenkranz über der Gnadenmadonna "Je suis l'Immaculée Conception" entfernt wurde, sich weniger Gnaden und Heilungen in Lourdes ereignen.

Da wir die Mutter Gottes, unsere Mutter, Hilfe der Christen und Kaiserin über Aachen und Europa ehren wollen, werden wir diese Schmähung nicht einfach hinnehmen, sondern dieses Übel im Aachener Dom verlautbaren.

Bitte beten Sie weiter in diesem Anliegen, insbesondere sei Ihnen der Europa Rosenkranz zur Hilfe der Christen, dem Gnadenbild im Aachener Dom empfohlen. Diesen können Sie hier beziehen: www.maria-europa.eu/Kontakt.html

Vergelt's Gott ewiglich für Ihre Unterschriften und Ihr Engagement! Durch den öffentlichen Druck konnte sicher ein noch schlimmeres Ergebnis verhindert werden.

Wir werden Sie über Neuigkeiten weiter informieren.

Viele Grüße und Gottes Segen,
Hartmut und Ingeborg Savelsbergh


21/12/18, 4:11 μ.μ. GMT-5

Grüß Gott liebe Unterstützende unserer Petition,

Kürzlich vermeldete das Aachener Domkapitel, dass die Gewinner des Wettbewerbes "Ein Kleid für Maria" ausgewählt wurden: www.aachenerdom.de/gewinner-des-gestaltungswettbewerbs-ein-kleid-fuer-maria-stehen-fest.

Es ist interessant, dass es keinen ersten Platz gibt, sondern zwei zweite und einen dritten Platz. Bedeutet das, dass die Jury nicht nur ein "Kleid", sondern zwei (!) im Aachener Dom "zur Schau stellen" möchte?

Bisweilen gibt es keine weiteren Informationen über das Ergebnis, außer die Namen der drei Gewinner. Auf den beiden zweiten Plätzen befinden sich "Klara Antons aus der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim" und "Heinke Haberland aus Düsseldorf" (www.heinkehaberland.de), auf dem dritten Platz ist "Gerlach Bente aus Radevormwald" (www.gerlachbente.de).

Am 1. Februar 2019, dem Vorabend des Festes Mariä Lichtmess findet die Preisverleihung statt, erstmals gezeigt werden die fertigen Entwürfe am 2. Februar 2019.

Bis dahin können wir nur abwarten und hoffen, dass das Kleid (oder zwei Kleider?!) für Maria würdig und Ihrer hohen Stellung im Heilsplane Gottes, als Mutter Gottes und Kaiserin von Aachen und Europa (und der ganzen Welt), angemessen ist.

Hoffen wir zudem, dass dem Gnadenbild Mariens, Hilfe der Christen und Kaiserin von Aachen nicht Krone und Zepter weggenommen werden! Bitten wir vereint auch im Gebet darum.

Wir werden Sie informieren, sobald wir weitere Informationen haben. In jedem Fall werden wir nicht stillschweigen, wenn das Ergebnis dem Gnadenbild der Mutter Gottes nicht geziemend ist!

Viele Grüße und vorab bereits schon einmal ein gnadenreiches hochheiliges Weihnachtsfest und segensreiche Festtage,

Hartmut und Ingeborg Savelsbergh

+++

Hello dear supporters of our petition,

Recently the Aachen cathedral chapter announced that the winners of the competition "A dress for Maria" were selected: www.aachenerdom.de/gewinner-des-gestaltungswettbewerbs-ein-kleid-fuer-maria-stehen-fest.

It is interesting that there is no first place, but two second and one third place. Does this mean the jury would like to showcase not just one "dress" but two (!) at the Aachen Cathedral?

So far there is no further information about the result, except the names of the three winners. In the second two places are "Klara Antons from the Abbey of St. Hildegard in Rüdesheim" and "Heinke Haberland from Dusseldorf" (www.heinkehaberland.de), in third place is "Gerlach Bente from Radevormwald" ( www.gerlachbente.de).

The award ceremony will take place on February 1, 2019, the eve of the feast of the Assumption of the Virgin Mary. The finished designs will be shown for the first time on February 2, 2019.

Until then we can only wait and hope that the dress (or two dresses ?!) is worthy of the high position of Mary in God's plan of salvation, as she truly is the Mother of God and also Empress of Aachen and Europe (and the whole world).

We hope that the initiators will not take away crown and scepter from the picture of grace of Mary, Help of the Christians and Empress of Aachen! Let us pray that God will prevent this.

We will inform you as soon as we have more information. In any case, we will not keep quiet if the result is not appropriate.

With heartfelt regards and in advance already a merry Christmas and blessed Christmas season. May God bless you and Mary keep you.

Hartmut and Ingeborg Savelsbergh


5/11/18, 5:33 μ.μ. GMT-5

Προβολή εγγράφου

Grüß Gott liebe Unterstützende unserer Petition,

falls Sie im Laufe der letzten Wochen eine E-Mail an unseren Hochwürdigen Herrn Bischof Dr. Dieser verfasst haben - haben Sie vermutlich am 31.10. von Frau Dr. Falk (Initiatorin des Wettbewerbs) eine E-Mail mit dem Betreff: "Gestaltungswettbewerb „Ein Kleid für Maria” Ihre E-Mail an Bischof Dr. Helmut Dieser" erhalten.

In diesem allgemeinen Antwort-Schreiben bedauert sie, dass seit Beginn des Wettbewerbs "allerlei Spekulationen durch das Fernsehen und das Internet [zu] spuken" und Zitate von ihr "aus dem Zusammenhang gerissen und falsch interpretiert" worden seien.
(Es sei erwähnt, dass der einzige Fernsehbeitrag jener vom WDR war [Link im anhängenden PDF], in dem Frau Dr. Falk selbst als Interviewgeberin auftrat.)

Da Frau Dr. Birgitta Falk uns namentlich erwähnt und zudem in ihrer E-Mail an Sie noch weitere offensichtliche Unstimmigkeiten aufführt, senden wir Ihnen den Antwort-Brief - in korrigierter Form - zu.

Wie immer ist auch in unserem "korrigierten Antwort-Schreiben" alles mit von Ihnen nachprüfbaren Quellenverweisen hinterlegt.

Weitere Neuigkeiten finden Sie wie immer auf unserer Seite unter "Aktuelles": kaiserinvonaachen.wordpress.com/aktuelles/

Viele Grüße und Gottes Segen,

Hartmut und Ingeborg Savelsbergh


27/10/18, 8:28 μ.μ. GMT-4

Grüß Gott liebe Unterstützende,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass uns seit unserer letzten E-Mail vom 28. September immer noch viele weitere Unterschriften auf postalischem Weg erreicht haben.
Unsere letzte Auszählung zählte 5239 Unterschriften - die Zahl ist immer noch wachsend.
Wir bedanken uns noch einmal herzlich bei allen Unterstützenden. Möge es Ihnen reichlich vergolten werden.

Auch wenn der Wettbewerb "Ein Kleid für Maria" trotz vielfachen Wunsches nicht abgebrochen wurde, hoffen wir, dass Ihre Unterschriften das Gewissen der Verantwortlichen angeregt haben, sodass dementsprechend zumindest ein würdiger und geziemender Entwurf gewählt wird. (Dies ist leider immer noch zu bezweifeln, wie Sie noch einmal aus der eindeutigen Intention des Wettbewerbes entnehmen können - nachzulesen in unserem "Antwort-FAQ" auf die Beschwichtigungen des Domkapitels:
kaiserinvonaachen.wordpress.com/faqs-zum-gestaltungswettbewerb/)

Nichtsdestotrotz bleibt neben der "Kleider"(?)-Wahl auch die Befürchtung, dass am Gnadenbild sowohl der Mutter Gottes als auch dem Jesuskind die Herrschaftsinsignien weggenommen werden.
Auch dies ist in den offiziellen Quellen (Wettbewerbs-Ausschreibung, Aussagen der Initiatoren) verlautbart worden:

„Sie soll aus ihrer herrscherlichen Sphäre, in die sie mit ihren kostbaren Gewändern, Kronen, Zeptern und Schmuckstücken gehoben ist, herausgenommen und als Mensch und Gegenüber gezeigt werden.“

Dies wäre eine unfassbare Degradierung Jesu (dh. Gott selbst), der Mutter Gottes, und auch des Gnadenbildes, nicht nur da Jesus und Maria tatsächlich König und Königin Himmels und der Erden sind, sondern auch, da der Aachener Dom ihr seit altersher als Königin, sogar als Kaiserin geweiht ist:
kaiserinvonaachen.wordpress.com/2018/10/20/aachener-dom-erbaut-zu-ehren-der-allerseligsten-jungfrau/

So oft haben bereits unsere Kirchen den Titel "Königin" verloren. Genauso solle nun auf den Wunsch der Initiatoren auch das Gnadenbild die Krone und das Szepter verlieren.

"Das Zepter gilt als Symbol höchster Gewalt. Erscheint die Gottesmutter auf Darstellungen mit diesem Attribut, soll damit auch ihre bevorzugte Stellung vor allen Heiligen als Himmelskönigin hervorgehoben werden."
(Graff, M et al.: Maria, Erscheinungen, Wunder und Visionen, 1999, Glossar S. 250)

Bitte unterstützen Sie unsere Unterschriftensammlung auch nach ihrer Beendigung weiter mit Ihrem Gebet und Opfer. Wir empfehlen Ihnen hierzu besonders den Aachener (Europäischen) Rosenkranz:
maria-europa.eu/Dokumente.html

Vergelt's Gott ewiglich.
Viele Grüße,
+ Hartmut und Ingeborg Savelsbergh

+++

We are pleased to announce that we have received many more signatures by post since our last e-mail of 28th September.
The last count was 5239 signatures - the number is still growing.
We would like to thank once again all the supportive. May it be richly rewarded with graces.

Even though the contest "A dress for Mary" was not broken despite many requests, we hope that your signatures have awakened the conscience of the responsible persons, so that at least a dignified and appropriate dress (and nothing else than a dress!) is chosen.
(Unfortunately this is still to be doubted, as you can once again infer from the clear intention of the competition - read in our "Answer FAQ" on the appeasement of the cathedral chapter (in German):
kaiserinvonaachen.wordpress.com/faqs-zum-gestaltungswettbewerb

Nevertheless, in addition to the "dress"-election, the fear remains that the insignia of the Mother of God and the Child Jesus will be taken away from the image of grace.This has also been announced in the official sources (competition call, statements of the initiators):

"She is to be taken out of her ruling sphere, into which she is raised with her precious robes, crowns, cords, and trinkets, and shown as human and opposite."

This would be an incredible degradation of Jesus (which means God), the Blessed Virgin, and also the picture of grace, not only because Jesus and Mary are indeed king and queen of heaven and earth, but also, since the Aachen Cathedral has been dedicated to her since ancient times as queen, even as empress.

So often our churches have lost the title of "queen". Likewise, at the request of the initiators, the image of grace should also lose the crown and the scepter.

"The scepter is considered a symbol of supreme power, and if the Blessed Mother appears on representations with this attribute, her privileged position in front of all the saints should also be emphasized as the Queen of Heaven."
(Graff, M et al.: Maria, Erscheinungen, Wunder und Visionen, 1999, glossary p. 250)

Please continue to support our signature collection with your prayer and sacrifice. We especially recommend the Aachen (European) Rosary for you (for more information on the Rosary contact us via email: kaiserin-von-aachen@gmx.de).

With heartfelt regards 
+ Hartmut und Ingeborg Savelsbergh


28/9/18, 5:13 π.μ. GMT-4

Grüß Gott noch einmal!

Gestern lief die offizielle Frist zur Einsendung von Entwürfen für den Wettbewerb "Ein Kleid [?] für Maria" aus.

Wir haben erfreuliche Nachrichten für alle Unterstützer unserer Petition die KEIN neues Kleid für Maria wünschen!

Die vollständige Auszählung der Unterschriften beträgt nicht nur rund 3000, sondern nach aktueller Zählung vom 28. September 4897 Unterschriften!
Die Zählung werden wir auf unserer Seite www.kaiserinvonaachen.wordpress.com sichtbar zur Verfügung stellen.

Wir danken Ihnen mit einem großen Vergelt's Gott für Ihre Unterschriften und die durch Sie gewonnene öffentliche und mediale Aufmerksamkeit!
Gerne können Sie uns postalisch weitere Unterschriften zusenden.

Für weitere Informationen zur Übergabe und weitere Auszählungen melden wir uns.

Ein herzliches Vergelt's Gott in den Namen
+ Jesu, Maria und Joseph

Hartmut und Ingeborg Savelsbergh

+++

Hello dear supporters of our petition,

Yesterday, the official deadline for submission of designs for the contest "A dress [?] for Mary" expired.

We have good news for all supporters of our petition who DO NOT wish a new dress for Mary!

The complete count of the signatures is not only around 3000, but according to the current count of September 28th, 4897 signatures! The count will be made visible on our page www.kaiserinvonaachen.wordpress.com

We thank you very much for your signatures and the public and medial attention we have reached by your support!
You are welcome to send us further signatures by post. May God and the blessed Virgin reward you for it.

For further information on the handing-in of our petition and further countings we will inform you.

With heartfelt regards in the names of
+ Jesus, Mary and Joseph

Hartmut und Ingeborg Savelsbergh


26/9/18, 5:34 π.μ. GMT-4

Grüß Gott,

Wir möchten Ihnen noch einmal unseren aufrichtigen Dank und ein ewiges Vergelt's Gott ausrichten für Ihren Einsatz zu Ehren unserer heiligsten Mutter, der Allerseligsten Jungfrau, der Kaiserin des Bistums Aachen!
Am morgigen Tag endet unsere Unterschriftenaktion - zumindest online auf openpetition. Gerne dürfen Sie uns in den nächsten Wochen bis zur Übergabe an unseren Hochwürdigen Herrn Bischof Dr. Dieser noch Briefunterschriften per Post oder per E-Mail zusenden und uns auch gerne per E-Mail kontaktieren.

Unsere Aktion hat national und weltweit öffentliche und mediale Aufmerksamkeit gewonnen - und das nicht ohne Grund: Über 3000 Stimmen bezweifeln, dass dieser Wettbewerb zu einem würdigen Ergebnis führen wird, welches der Mutter Gottes und dem seit altersher verehrten Gnadenbild entspricht!
Dieser Zweifel ist nicht unberechtigt, denn weder das Domkapitel zu Aachen, noch die Initiatorin des Wettbewerbs Frau Dr. Birgitta Falk haben ihre Aussagen zur Intention des Wettbewerbes ("die sinnliche Gestaltungsqualität [zu] [...] steigern" und die "Verehrungsformen zu modernisieren", und auch: dabei solle sie aus ihrer "herrscherlichen Sphäre, in die sie mit ihren kostbaren
Gewändern, Kronen, Zeptern und Schmuckstücken gehoben ist,
herausgenommen und gezeigt [werden] als Mensch und Gegenüber", als
"moderne Hausfrau", "ohne Zepter und Krone".) und auch nicht die gültigen Zulassung von anstößigen Entwürfen (Auf die Frage einer Moderatorin ob auch Entwürfe im Bikini erlaubt seien: "Es ist alles erlaubt") revidiert!
Wir werden uns daher in den nächsten Wochen mit Ihren Unterschriften an die Initatoren und an den Empfänger unserer Petition, unseren Hochwürdigen Herrn Bischof Dr. Dieser wenden.

Bitte beachten Sie, dass unsere Petition online noch bis morgen läuft - sie können daher noch unterschreiben und auch noch digitale Unterschriften sammeln! Wenn Sie noch schriftliche Unterschriften haben oder sammeln möchten, können Sie das auch gerne noch tun und Sie uns zusenden. Unsere Kontaktdaten finden Sie (auf der Startseite ganz unten):
www.kaiserinvonaachen.wordpress.com

Für weitere Informationen werden wir uns melden.

Schon einmal ein ausdrückliche Vergelt's Gott, möge die liebreichste Mutter Gottes alle Namen der Unterstützer dieser Unterschriftensammlung in ihr Unbeflecktes Herz einschreiben!

Ihnen sei zu dieser Aktion auch der besondere Rosenkranz unserer Kaiserin von Aachen ans Herz gelegt, den Sie auf maria-europa.eu/index.php beziehen können. Informationen zu unserem Rosenkranz hier: maria-europa.eu/Dokumente.html

Es grüßen Sie
+ In Christus, Maria und Joseph

Hartmut und Ingeborg Savelsbergh


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα