representative Falko Krassowski

Kreistag in Landkreis Prignitz


Falko Krassowski
Party: FW Pro Prignitz
Faction: FW PP/FDP
Next elections: 2019
Role: Fraktionsvorsitzender