Λαϊκή εκπρόσωπος Silke Gorißen

Gemeinderat σε Bedburg-Hau

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Elterninitiative: Nicht mit uns. 300% Beitragserhöhung ohne Gegenleistung!

  CDU τελευταία έκδοση 06.07.2018

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
    Διαφωνώ.

  Gemeinsame Stellungnahme
  des Bürgermeisters der Gemeinde Bedburg-Hau, Peter Driessen, der CDU-Fraktion und der Fraktion Bündnis90/Die Grünen im Rat der Gemeinde Bedburg-Hau:

  Für das Schuljahr 2018/2019 wurden durch den Rat der Gemeinde Bedburg-Hau die Beitragssätze für den OGATA-Bereich neu festgesetzt. Ab einem Jahreseinkommen von mehr als 36.813,- EUR liegen die Beiträge über dem bislang gültigen Pauschalbetrag von 40,- EUR.

  Dieser Erhöhung gingen viele über- und innerparteiliche Gespräche und Diskussionen voraus. An den Schulausschusssitzungen nahmen die Elternvertreter und Schulleitungen als beratende Mitglieder teil.

  Auch Bürgerinnen und Bürger haben sich zu der Thematik geäußert und im Zuge dessen eine Petition gestartet, welche die

  Περισσότερα


Silke Gorißen
κόμμα: CDU
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition