Picture of the House Parliament

Evropa o úroveň výš: Potřebujeme hlubší kulturní a politickou integraci?

51 ended meeting
436 participants

This HomeParliament is closed

Now look at the evaluated results of this HomeParliament and the statements of the addressed parliamentarians.

background

Od ruského útoku na Ukrajinu prožívá Evropa přelomové období, a to jak v rámci EU, tak mimo ni. Nejen politika, ale také faktory v oblasti kultury, vzdělání a identity určují směr, kterým se bude Evropa v budoucnu vyvíjet. To, jaké události si v Evropě o prázdninách společně připomínáme, co se mladí lidé učí ve škole a zda jsme součástí EU jako politického společenství, či nikoli, má vliv na to, v jaké Evropě budeme v budoucnu žít. V tomto kole Evropského parlamentu se proto chceme podívat na tři otázky, které mohou Evropu kulturně i politicky sblížit.

Partial questions

1. Měl by se zavést společný evropský státní svátek, který by připomínal společnou evropskou historii a hodnoty?

Background: Státní svátky hrají důležitou roli v kultuře vzpomínání a utvářejí naši národní identitu i kulturní sebeobraz. Připomínají nám klíčové okamžiky historie (např. svátky připomínající konec války), uctívají roli společenských skupin (např. Mezinárodní den žen) nebo mají náboženské konotace (např. Velikonoce). Svátky jsou příležitostí k setkání s rodinou a přáteli, ale také k pocitu sounáležitosti a posilování sociální soudržnosti.
Dodnes neexistuje žádný svátek k poctė evropséeho mírovėho projektu nebo společné evropské dějiny. Měl by existovat společný evropský státní svátek, který by připomínal společnou evropskou historii a hodnoty? Pojďme diskutovat.

Pros

Státní svátky dodávají kultuře vzpomínek pravidelnost a závazek.

Může budovat evropskou identitu a vyvolávat pocity sounáležitosti a pospolitosti.

Lidé by tak měli další příležitost navštívit přátele a rodinu, a to i přes hranice.

Cons

Celoevropská dovolená stírá regionální rozdíly a dlouhodobě oslabuje národní identitu.

Neexistuje příležitost nebo historická událost, která by skutečně spojovala mnoho států Evropy.

Evropský státní svátek by měl pouze reprezentativní charakter a nevedl by k pocitu sounáležitosti zdola nahoru.

2. Měla by výuka dějepisu v evropských školách poskytovat více společného evropského obsahu a jít nad rámec ústních tradic?

Background: Výuka dějepisu ve škole hraje zásadní roli v tom, jak vnímáme svět. Utváří náš způsob chápání minulosti, přítomnosti a budoucnosti. V současné době se obsah a způsoby vyučování v hodinách dějepisu v Evropě v jednotlivých zemích značně liší. V některých případech se dokonce zdá, že dějepis je používán jako nástroj, který nás rozděluje, místo aby nás spojoval. Chceme diskutovat o tom, zda by jednotnější osnovy v hodinách dějepisu, které by se více zaměřovaly na evropskou perspektivu, mohly posílit evropskou jednotu a soudržnost. Měla by výuka dějepisu v evropských školách poskytovat více společného evropského obsahu a jít nad rámec národních vyprávění? Pojďme si o tom promluvit.

Pros

Národní dějiny jsou vždy také evropskými dějinami. Obojí se musí vyučovat společně.

Shoda na určitém celoevropském konsensu, pokud jde o výuku dějepisu, může vytvořit pocit soudržnosti a mezinárodního porozumění.

Hlubší pochopení mnohotvárnosti historických interpretací by mohlo snížit vnímavost mladých lidí k nejasným výkladům minulosti, které se používají jako zbraň např. v politických debatách.

Cons

Žáci mohou být zmateni a neschopni rozvíjet národní identitu, pokud se dějiny probírají spíše z evropské nebo globální perspektivy.

Společná vyprávění musí vznikat organicky a neměla by být uměle konstruována a zprostředkována.

Školská politika je v kompetenci národních států Evropy a neměla by být ovlivňována ani řízena z vyšší než národní úrovně.

3. Mělo by se urychlit rozšíření EU o země se statusem kandidátské země?

Background: Evropa je z politického hlediska kontinentem rozděleným přinejmenším na dvě části: Existuje Evropa mimo EU a Evropa uvnitř EU. Pro hospodářský, sociální a politický rozvoj země hraje zásadní roli to, zda k tomuto svazku evropských států patří, ale také to, jak ji vnímají ostatní.
O rozšíření EU se diskutuje již řadu let. Státy západního Balkánu, Ukrajina, Gruzie nebo Moldavsko jsou právě teď kandidáty a na cestě do EU. Od války na Ukrajině se však diskuse o rozšíření EU dostala na novou úroveň. Členství v EU nenabízí pouze ekonomické či sociální výhody, ale hraje také důležitou roli z hlediska národní bezpečnosti. Chceme proto diskutovat: Mělo by se rozšíření EU o země se statusem kandidátské země urychlit?

Pros

Urychlení procesu členství v EU pomáhá chránit evropské demokracie před vlivem silných autokratických států.

Členství otevírá nové hospodářské a kulturní příležitosti pro nové i staré členské státy.

Kladné rozhodnutí by ocenilo úsilí a pokrok, kterého kandidátské země dosáhly v uplynulých letech (např. v rámci tzv. berlínského procesu).

Cons

Kritéria a požadavky na členství by měly být dodržovány a neměly by být z politických důvodů zmírňovány.

Urychlené rozšíření může vést k destabilizaci celé EU a jejích mechanismů fungování. Větší neznamená lepší.

Čím rozmanitější budou členské země EU, tím složitější bude politika EU.

Impressions from the HomeParliaments

Evaluation

Evropa o úroveň výš: Potřebujeme hlubší kulturní a politickou integraci?

51 Treffen

Consents 42

Rejections 1

Abstentions 8


1. Měl by se zavést společný evropský státní svátek, který by připomínal společnou evropskou historii a hodnoty?

The voting results consist of 373 entered results.

Trend (median)

7

Average

6.7

2. Měla by výuka dějepisu v evropských školách poskytovat více společného evropského obsahu a jít nad rámec ústních tradic?

The voting results consist of 359 entered results.

Trend (median)

8

Average

7.3

3. Mělo by se urychlit rozšíření EU o země se statusem kandidátské země?

The voting results consist of 356 entered results.

Trend (median)

4

Average

4.6

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now