Περιοχή: Pattensen
Παιδεία

Erhalt der Leinetalschule Jeinsen und der Grundschule Schulenburg

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeisterin Ramona Schumann
576 Υποστηρικτικό 375 σε Pattensen

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

576 Υποστηρικτικό 375 σε Pattensen

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 09.09.2019
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

05/03/2021, 1:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


28/06/2019, 6:12 μ.μ.

Die Eigenständigkeit der Schulen soll erhalten bleiben.


New petition description: **Mit dieser Petition setzen wir uns für den Erhalt der Leinetalschule in Jeinsen und der Grundschule Schulenburg ein.**
Wir sprechen uns für eine Weiterführung der Schulstandorte in Schulenburg und Jeinsen in Kooperation aus. Wir fordern den Rat der Stadt Pattensen auf, gegen die mangelhaft ausgearbeitete Drucksache IX/0439 zu stimmen.


New deadline: 10.07.2019
Signatures at the time of the change: 365 (233 in Pattensen)


25/06/2019, 3:39 μ.μ.

Die Dauer der Petition ist mit dem Termin der Ratssitzung begründet.


New deadline: 02.07.2019
Signatures at the time of the change: 6 (5 in Pattensen)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

4.620 Υπογραφές
84 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα