Φόροι

Nein zur geplanten Erhöhung der Grundsteuer B in Ludwigshafen am Rhein

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck
79 Υποστηρικτές 71 σε Λουντβιχσχάφεν
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 09.12.2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 23.11.2019 09:47

Bis zur Sitzung des Stadtrates im Dezember sollten wir eine stattliche Anzahl an Unterschriften gesammelt haben, damit der Politik klar wird, dass das Thema alle betrifft und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger abgestimmt werden sollte.


Neues Zeichnungsende: 08.12.2019
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 70 (63 in Ludwigshafen am Rhein)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Φόροι

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα