Λαϊκή εκπρόσωπος Martina Schmück-Glock

Γνωμοδότηση για την αναφορά Das Freibad Langendreer darf nicht "baden" gehen!

SPD, τελευταία επεξεργασία στις 10/2/22

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Burkart Jentsch. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
  Διαφωνώ.

Fraktionsbeschluss der SPD im Rat der Stadt Bochum

Für die SPD im Rat ist entscheidend, dass das Ostbad in Langendreer auch in Zukunft ein Standort im Schwimmangebot der Stadt Bochum bleibt. Wir erwarten eine grundlegende Sanierung und Modernisierung des Hallenbades. Und die Erweiterung um ein neues Kursbecken. 8,5 Mio. Euro müssen dafür investiert werden. Damit stärken wir die wichtige Funktion des Bades für den Freizeit-, Schul- und Vereinssport. Dass Kinder Schwimmen lernen, ist uns ein großes Anliegen.

Der Außenbereich wird weiterhin ein Freizeit-Treffpunkt in den Sommermonaten sein, wassergeprägt, aber ohne Schwimmbecken. Die SPD-Fraktion hält es dabei allerdings für zwingend, dass auch im Sommer im Ostbad geschwommen werden kann, indem das Hallenbad durchgängig geöffnet bleibt.

Wir erwarten, dass die Wasserwelten jetzt sehr kurzfristig ein Konzept für die Weiterentwicklung des Ostbads vorlegen, über das konkret diskutiert werden kann. Und wir fordern, dass die Wasserwelten die neue Konzeption der Öffentlichkeit nicht nur vorstellen, sondern die Bürgerinnen und Bürgern aktiv an der Ausgestaltung beteiligen.

Wie bereits im Rat beschlossen, bleibt das Freibad solange geöffnet, bis die neue Konzeption durch Umbau umgesetzt wird. Im Sommer 2022 steht das Freibad den Bürgerinnen und Bürgern also zur Verfügung.

Die Fraktionen von SPD und Grünen haben Empfehlungen an den Aufsichtsrat der Wasserwelten Bochum durch den Rat beschließen lassen, die alle Bochumer Bäder zukunftsfähig halten sollen bzw. wieder zukunftsfähig machen sollen.
Wichtig ist dabei, dass kein Standort aufgegeben wird, dass alle Hallenbäder erhalten bleiben, dass alle Neu- und Umbauten Energie- und Ressourceneffizient erfolgen und in der Umstrukturierungsphase die Bäder betriebsbereit bleiben.
Es ist mit mindestens 50 Mio. Euro das größte Investitionspaket in die Bochumer Bäder seit fast 50 Jahren. Davon wird auch das Bad in Langendreer profitieren. Und dabei sind wir auch bereit, einen deutlich höheren jährlichen städtischen Zuschussbedarf zu akzeptieren.

Vorlage 20213580 (ratsinfomanagement.net)

Γνωμοδότηση για την αναφορά Gerthe West: Stopp der Bebauungsplanung eines Grüngürtels in Bochum Gerthe/Hiltrop

SPD, τελευταία επεξεργασία στις 10/4/19

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
  Διαφωνώ.

✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

Die SPD Fraktion hat sich ausführlich mit Vorhaben befaßt und sich eine Meinung gebildet. Die Begründung wurde Ihnen bereits von Dr. Peter Reinirkens übermittelt.

Martina Schmück-Glock
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
επανεκλογή: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Ιστοσελίδα: https://www.spd-bochum.de/personen/martina-schmueck-glock/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα