Λαϊκή εκπρόσωπος Ulrike Stegmaier

Gemeinderat σε Gerlingen - Έχει παραιτηθεί

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Für eine bedarfsgerechte Schulkindbetreuung in Gerlingen

  Bündnis 90 / Die Grünen, τελευταία έκδοση 17.12.2017

    Καμία επίσημη δήλωση.

  Auch wir haben der Umwandlung zugestimmt, weil diese Entscheidung aus heutiger Faktensicht sinnvoll ist. Es gibt eine Übergangsregelung, also alle Kinder, die heute im Tagheim sind, dürfen bleiben. Es werden keine Neuanmeldungen angenommen.
  Trotzdem fehlt ein Blick in die Zukunft und die Erarbeitung eines Konzepts, das die Anforderungen der Eltern, der Kinder, der ErzieherInnen, der Verwaltung und der BürgerInnen berücksichtigt. Der Status Quo ist für uns keine zukunftsfähige Lösung!
  Unser Antrag auf Bürgerbeteiligung sieht genau das vor und die (Schul)kindbetreuung könnte ein Pilotprojekt dafür werden.


Ulrike Stegmaier - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: Bündnis 90 / Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Bündnis 90 / Die Grünen
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Fraktionsvorsitzende
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition