Περιοχή: Βαυαρία
Παιδεία

KEINE Verschiebung von Staatsexamensprüfungen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Kultusministerium
249 Υποστηρικτικό 213 σε Βαυαρία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

249 Υποστηρικτικό 213 σε Βαυαρία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

18/01/2021, 11:43 π.μ.

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

1.848 Υπογραφές
74 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα