Περιοχή: Γερμανία
Πολιτικά δικαιώματα

Kurzarbeitergeld sofort auf 80% bzw.87% anheben... nicht erst nach 7 Monaten !

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundestag
59 Υποστηρικτές 59 σε Γερμανία
Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 28.09.2020
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

Rückmeldung des Ausschusses

Ώρα 06.11.2020 08:51

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen Pet 4-19-11-8151-038971 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 28.09.2020 14:48


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Änderungen an der Petition

Ώρα 24.04.2020 01:56

Die Zeit zum erreichen der Stimmen war zu knapp


Neues Zeichnungsende: 20.06.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 22 (22 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα