Περιοχή: Γερμανία
Γεωργία

Tiere sind keine Sachen – Schluss mit der neuen Tiermängelgewährleistung!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
4.836 Υποστηρικτές 4.698 σε Γερμανία
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 09.12.2019
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petitionsempfänger antwortet nicht

Ώρα 08.12.2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 30.11.2019 16:21

Letzte Chance zur Teilnahme! Wir sind kurz vor Einreichung!


Neues Zeichnungsende: 07.12.2019
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 4796 (4659 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 26.10.2019 21:42

Zu erwartende weitere Unterschriften aus den bevorstehenden Körungen


Neues Zeichnungsende: 30.11.2019
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 2363 (2321 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 22.08.2019 09:05

Verlängerung des Ablaufdatums


Neues Zeichnungsende: 30.10.2019
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1816 (1780 in Deutschland)
Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα