openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: Waliigaltee waa'ee baqattoota biyyatti deebisuu paarlamaan Awuroopaa mootummaa itoophiyaatin walii Waliigaltee waa'ee baqattoota biyyatti deebisuu paarlamaan Awuroopaa mootummaa itoophiyaatin walii
 • Von: Hand in Hand Aktionsbündnis gegen das Abschiebeabkommen ... mehr
 • An: Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat
 • Region: Deutschland mehr
  Kategorie: Migration mehr
 • Status: Petition in Zeichnung
  Sprache: Englisch
 • 76 Tage verbleibend
 • 260 Unterstützende
  236 in Deutschland
  0% erreicht von
  50.000  für Quorum  (?)

Waliigaltee waa'ee baqattoota biyyatti deebisuu paarlamaan Awuroopaa mootummaa itoophiyaatin walii

-

Deutsche Petition

Gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaatin walii galee baqattoota Itoophiyaa biyyoota awurooppaa gara garaa keessa jiraatan gara biyyatti deebisuu akka barbaadu fi akkaatuma 15496/17 MIGR 229 COAFR 323 walii galuun ni yaadatama. Nuti Jarmaniin dhimma walii galtee kana fudhachuu akka didduu fi mallatteessuus akka hin qabne , akkasumas qaamolee biroo dhimmi kun hojirra akka ooluf tattaafatan irrattis dhiibbaa akka uumtu kabajaan gaafanna. Kana malees, jarmaniin cabiinsa mirga namummaa yeroo amma Itoophiyaa keessatti ta’aa jiru haala qabatamaa ammaa sababa godhachuun dhimma qorannaa baqattoota Ittoophiyaa karaa sirrii ta’een akka ilaaltu gaafanna. Akkasumas lammiileen kola galtummaan as jiraatan kunniin carraa hojii walqixaa akka argatan kabajan gafaanna.

Balballoomsa Dookumentiin 15496/17 MIGR 229 COAFR Paarlamaa gamtaa Awurooppatiin gaafa guyyaa 06.12.2017 maxxaanfame akka jedhutti, baqattoonni Itoophiyaa waraqaan ittiin gara biyyatti deebi’an karaa embaasii itoophiyaatin yeroo gabaabaa keessatti xumurameefii, mootummaa itoophiyaa waliin walii galuun namoonni gara biyyaatti deebifaman kunniin immoo carraan hojii gaariin uumameefii biyyaatti akka deebifaman kan ibsuudha. Kun immoo sarbamiinsa mirga dhala namaa amma biyyattii keessatti adeemaa jiruun walfaallessa, sababni isaas Awuurooppaarra baqattoota deebifamaniif tajaajilli haqa qabeessa hin godhamuuf. Inumaa namoota deebi’an kana hidhaa, dararaa fi du’atu isaan eeggata. Sababa kana ta’eef,baqattoota asii kana immoo mootummaa Itoophiya amananii gara biyyatti deebisuun immoo wabii homaatuu hin qabu. Haalli amma biyyattii keessaa jiru immoo daran yaaddessaa ta’eera.keessattuummoo erga muummichi ministeera Hayilamaariyaam Dassaaleny gaafa guyyaa 16.02.2018 aangoo gaadhiisanii booda biyyattiin labsii muddamaa ji’aa jahaaf turu ifoomsiteerti. Kunimmoo mirgi lammiilee akka sarbamuu, miidiyaalen hawaasummaa akka bilisa hin taane godha.qaamni nageenya biyyaattii immoo kana dura yeroo nhiriirri gara garaa godhamuu waan hin malle lammiilerratti raawwachaa turuun ni yaadatama. Akka barbaadanitti socho’uu dhabuu dura buutota paartii mormituu dhiheenya kana gadhiifaman

kan akka Dr. Mararaa Guddinaa fi Baqqalaa Garbaa malees namoonnii hedduun ammas mana hidhatti waan aragamaniif, baayyeen tana buuten isaanii dhabamuun fi ajjeeafamuun daran kan sodaachisuudha. Kaaan gadhiisaa kaan immoo bifa haarawan hidhuufi ajjeesun itti fufeera( fkn. Madda walabuu, Hammarreessaa, Waldiyaa fi kkf). Kunimmoo inumaa baayyee yaachisaa ta’eera. Dhimma haala yeroo irratti biiron dhimma alaa jarmanii baase www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/aa-aethiopien/160240 ( biyyoonni biro gara garaas kan akka siwidiin fi ameerikaa waan kanarratti waan jedhan qabu) Iyaannaan keenya sarbamiinsa mirga namummaa biyyaatti keessatti ta’aa jiru kan dhaabbanni mirga namoomaa bara 2018 baasees wabii godhateeti. Waan kana ta’eef, lammiileen baqatanii asii fi biyyoota Awurooppaa biroo keessa jiran bakka jiranitti mirga jiraachuu argachuu akka qabaniifi dararaaf hidhaarraa bilisaan akka jiraatan ammas irra deebinee kabajaan isin gaafanna. Haala qabatamaa cabiinsa mirga namumma itoophiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee gabaasni HRW bara 2017 baase isa asii gadii kana: reliefweb.int/report/ethiopia/world/-report-2018-ethiopia-events-2017

Begründung:

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Herzogenaurach, 10.04.2018 (aktiv bis 08.07.2018)


Neuigkeiten

Titel ist auf afaan oromo jetzt Neuer Titel: (Petition 77239) Waliigaltee waa'ee baqattoota biyyatti deebisuu paarlamaan Awuroopaa mootummaa itoophiyaatin walii

>>> Zu den Neuigkeiten


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition Argument


Warum Menschen unterschreiben

Coz those people whose migrate from all africa is coz polotical fear and their life in danger so stop deporting immigrant from europe back home

To Support immigration

Der Äthiopien Regierung ist Diktatur, es gibt kein echt Demokratie in das Land, es gibt kein Meinung Freiheit in das Land, deswegen wollte ich was schreiben , damit die Leute nicht nach Äthiopien nicht abgeschoben werden ,Es ist sehr gefährlich , wen ...

Es gibt keine Menschen rechte in Ethiopien

It is all about justice, democracy and peace. Therefore, EU should understand the reality, and show solidarity with and support our people, than the dictatorial, killer and anti-justice wayyanne-tigree lead regime in Ethiopia

>>> Zu den Kommentaren


Formular auf der eigenen Webseite einbinden


Banner auf der eigenen Webseite einbinden

Code-Snippet Horizontal:      
Code-Snippet Vertikal:           
Code-Snippet Vertikal:           

Letzte Unterschriften

 • Nicht öffentlich Nürnberg vor 1 Tag
 • Heydar Saadiq qaaadi Bad Vilbel vor 1 Tag
 • Nicht öffentlich Ansbach vor 2 Tagen
 • Abdulkadir omer h. Durban + | Südafrika vor 4 Tagen
 • Nicht öffentlich Göteborg | Schweden vor 4 Tagen
 • Mahadi A. Neumarkt vor 7 Tagen
 • Bakri abdulahi s. Passau vor 8 Tagen
 • Nicht öffentlich Neumarkt vor 8 Tagen
 • Habib Feko H. Forchheim vor 8 Tagen
 • Ibn A. Willanzheim vor 8 Tagen
 • >>> Alle Unterschriften

Petitionsverlauf

Woher kamen Unterstützer

 Facebook  

Unterstützer Betroffenheit


aktuelle Petitionen