representative Thomas Dethleffsen

Ratsversammlung in Flensburg


Thomas Dethleffsen
Party: CDU
Next elections: 2018