openPetition är europeisk . Om du vill översätta plattformen från tyska till Deutsch hjälpa oss vänligen kontakta oss.
close
  • Änderungen an der Petition

    Kl 28.8.2013 14:06

    Dauer der Petition, damit die Petition schneller eingereicht werden kann.
    Neuer Sammlungszeitraum: 4 Wochen