D'Leit sollen gesinn dass do en Hond all daag an all nuecht hofft dass him gehollef gett! Hien well do eraus kommen. Hien huet neischt ze iessen, neischt ze drenken. Hien huet eng Hütt dei net isoleiert as. Hien setzt elleng do an huet och keen menschenkontakt oder deirenkontakt. Hellefen mer deem aarmen muppes do eraus ze kommen? Wann mer all zesummen haalen kommen mer weit :)! Desen Hond beffend sech zu Rodange.

Die Menschen sollten sehen dass da ein Hund jeden Tag und jede Nacht hofft das jemand ihmhelfen würde! Er will da raus kommen. Er hat nichts zu essen, nichts zu trinken, hat eine hütte die nicht isoliert ist. Er sitzt da alleine ohne menschenkontakt oder tierkontakt. Helfen wir dem armen Hund da raus zu kommen? Wenn wir alle zusammen halten kommen wir weit :)! Dieser Hund befindet sich in Rodingen.

Les gens devraient voir que là il y a un chien qui espère jour et nuit que quelqu'un vient lui aider! Il voudrai sortir de là. Il n'a rien à manger ni à boire, il a une niche non isolé. Il est tout seul sans contact humain ni de contact avec un autre animal. Aidons-nous ce chien à sortir de là? Si on tient tous ensemble on viendra loin :)! Ce chien se trouve à Rodange.

Begründung

Et as wichtech dass deen Hond do eraus kennt, hien huet daat net verdingt, hien huet en scheint liewen verdengt mat vill leift an vill freed !

Es ist wichtig dass der Hund da raus kommt, er hat das nicht verdient, er hat ein besseres Leben verdient, mit viel Liebe une Freude !

C'est important que ce chien sort de là,il ne l'a pas mérité, il mérite une meilleure vie, avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie !

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

Übersetzen Sie jetzt diese Petition

Neue Sprachversion
Pro

Noch kein PRO Argument.

Contra

Noch kein CONTRA Argument.