Εκλεγμένος επρόσωπος Klaus-Peter Dehde

Γνωμοδότηση για την αναφορά Für den Erhalt des Fritz-Reuter-Gymnasiums in Dannenberg (Elbe) und der vielfältigen Schullandschaft

SPD τελευταία επεξεργασία στο 28/04/2016

Καμία επίσημη δήλωση.

klaus-peter-dehde.de/aktuell/nachrichten/2016/476773.php

Hier ist unsere Position beschrieben.

Klaus-Peter Dehde
κόμμα: SPD
Νέες εκλογές: 2021
Αξίωμα: Fraktionsvorsitz
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα