Περιοχή: Γερμανία
Πολιτικά δικαιώματα

Aussetzen der GEZ Gebühr während der Corona Krise

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
957 Υποστηρικτές 956 σε Γερμανία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 05.08.2020
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Rückmeldung des Ausschusses

Ώρα 23.09.2020 11:32

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen 3-19-04-99999-038377 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 05.08.2020 16:31


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Änderungen an der Petition

Ώρα 26.03.2020 17:51

Die Dauer der Petition wurde verlängert., da diese zu kurz war.


Neues Zeichnungsende: 10.05.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 85 (85 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 24.03.2020 11:27

Erweiterung auf Doppelzahler (selbständige)


Neue Begründung: Deutschland "reitet" in eine finanzielle Krise der Menschen. Die Arbeit wird teils behördlich eingestellt. Viele kleine Betriebe gehen insolvent. Menschen werden arbeitlos. Sehr viele Menschen müssen in Kurzarbeit. Was haben alle gemeinsam?! FINANZIELLE EINBUßEN. Jeder muss nun schauen, wie er einigermaßen zu recht kommt. Insofern sollten ALLE Bürger und Bürgerinnen in Deutschland wenigsten keine GEZ zahlen müssen um so eine kleine Ersparnis zu haben. haben.Dies natürlich auch für alle Selbständigen, welche doppelt zahlen müssen (privat +geschäftlich). In der jetzigen Zeit zählt jeder Cent.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 24 (24 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα