Περιοχή: Κολωνία
Πολιτισμός

Rettet den Bauwagenplatz "Wem gehört die Welt" in Köln!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Andreas Hupke,Oberbürgermeisterin Henriette Reker
13.526 7.283 σε Κολωνία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2016
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

11/10/18, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-TeamJetzt ist das Parlament gefragt

25/11/16, 1:00 π.μ. GMT-5

openPetition hat heute von den gewählten Vertretern von Rat der Stadt Köln eine persönliche Stellungnahme eingefordert, weil die Petition das Quorum von 6.700 Unterschriften aus Köln erreicht hat.

Damit verstärken wir die Wirksamkeit der Petition, stoßen die öffentliche Debatte an und sorgen für mehr Transparenz.

Die Stellungnahmen veröffentlichen wir hier:

www.openpetition.de/petition/stellungnahme/rettet-den-bauwagenplatz-wem-gehoert-die-welt-in-koeln-alternatives-wohnen-und-unkommerzielle-kultu

Was können Sie tun?

Bleiben Sie auf dem Laufenden, verfolgen Sie in den nächsten Tagen die eintreffenden Stellungnahmen. Sie haben die Möglichkeit, einen der gewählten Vertreter zu kontaktieren? Sprechen Sie ihn oder sie auf die vorhandene oder noch fehlende Stellungnahme an.


Änderungen an der Petition

8/5/16, 4:21 μ.μ. GMT-4

Der Titel der Petition wurde gekürzt.


Neuer Titel: Rettet den Bauwagenplatz "Wem gehört die Welt" in Köln! Alternatives Wohnen und unkommerzielle Kultu
Köln!Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα