Petra Berg
Partei: SPD
Fraktion: SPD
Gewählt am: 25.03.2012
Neuwahl am: 2017
Wahlkreis: 2
Funktion: Fraktion (Rechtspolitische Sprecherin), Fraktion (Parl. Geschäftsführerin), Fraktion (Verfassungspolitische Sprecherin), Fraktion (Migrations-, Integrationspolitische Sprecherin), , Präsidium (Schriftführerin)
Xing https://www.xing.com/profile/Petra_Berg12
Link