Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Covid-19-Maßnahmen: Für Mehr Fokus Auf Psychische Folgen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesministerium für Gesundheit, Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
76 Υποστηρικτικό 76 σε Γερμανία

Το ψήφισμα έγινε μερικώς αποδεκτό.

76 Υποστηρικτικό 76 σε Γερμανία

Το ψήφισμα έγινε μερικώς αποδεκτό.

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 13.07.2022
  4. Διάλογος
  5. Μερική επιτυχία

07/03/2023, 12:28 μ.μ.

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen Pet 2-20-15-2125-009440 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


13/07/2022, 2:09 μ.μ.


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

10.691 Υπογραφές
492 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα