Περιοχή: Γερμανία
Κοινωνική πολιτική

soziales wir! Ausbildungsvergütung für Erzieher und Erzieherinnen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
1.626 Υποστηρικτές 1.620 σε Γερμανία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 13.06.2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 18.01.2019 07:53

Wir wurden mehrfach angesprochen, dass das geändert werden muss.


Neuer Titel: soziales wir! Ausbildungsvergütung für Erzieher
Erzieher und Erzieherinnen

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 821 (819 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 17.12.2018 16:50

Rechtschreibfehler


Neuer Petitionstext: Wir, als Sozialpädagogische Assistenten Klasse der sozialpädagogischen AssistentInnen der BBS Lüchow, starten eine Petition, um uns für die Ausbildung von SozialassistentInnen und ErzieherInnen einzusetzen und gegen die fehlende Vergütung aufzulehnen. Die gesamte Ausbildung dauert vier Jahre (Niedersachsen) und wird in diesem Zeitraum nicht vergütet. Obwohl es eine schulische Ausbildung ist, arbeiten wir einen Großteil unserer Zeit in verschiedenen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
Betreuungseinrichtungen.
Wir sammeln digitale Unterschriften von Menschen, die das Ausbildungsprinzip genauso ungerecht finden, wie wir.


Neue Begründung: Unser Ziel ist es, dass für unsere Arbeit mehr Verständnis gezeigt wird und die Ausbildung einen besseren Ruf bekommt. Viele Auszubildende müssen die Ausbildung abbrechen, weil sie es sich finanziell nicht finanziell über Wasser halten können.Durch können. Durch diese Missstände bestehet besteht ein hoher großer Mangel an Fachkräften. Dadurch Es müssen also viele Einrichtungen geschlossen werden, weil keine ausgebildeten da es nicht genügend ausgebildete Erzieher vorhanden sind.
gibt.
Mit unserem Projekt möchten wir so viele Personen wie möglich auf diese Missstände aufmerksam machen.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 354 (353 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 17.12.2018 10:10

Wegen Rechtschreibfehler nochmal eine kleine Überarbeitung


Neuer Petitionstext: Wir, als Sozialpädagogische Assistenten Klasse der BBS Lüchow, starten eine Petition, um uns für die Ausbildung von SozialassistentInnen und ErzieherInnen einzusetzen und gegen die fehlende Vergütung aufzulehnen. Die gesammte gesamte Ausbildung dauert vier Jahre (Niedersachsen) und wird in diesem Zeitraum nicht vergütet. Obwohl es eine schulische Ausbildung ist, arbeiten wir einen Großteil unserer Zeit in verschiedenen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
Wir sammeln digitale Unterschriften von Menschen, die das Ausbildungsprinzip genauso ungerecht finden, wie wir.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 336 (335 in Deutschland)


Änderungen an der Petition

Ώρα 17.12.2018 08:48

Wir wollten unsere Informationen der Petition überarbeiten und konkretisieren, da uns mitgeteilt wurde, dass es ein bisschen ungenau ist.


Neuer Petitionstext: Wir Wir, als Sozialpädagogische Assistenten Klasse der BBS Lüchow, starten eine Petition, um uns für die Ausbildung von SozialassistentInnen und ErzieherInnen einzusetzen und gegen die fehlende Vergütung aufzulehnen. Die gesammte Ausbildung dauert vier Jahre (Niedersachsen) und wird in diesem Zeitraum nicht vergütet. Obwohl es eine schulische Ausbildung ist, arbeiten wir einen Großteil unserer Zeit in verschiedenen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
Wir sammeln digitale anonyme Unterschriften von Menschen, die das Ausbildungsprinzip genauso ungerecht finden, wie wir.


Neue Begründung: Wir selbst absolvieren zur Zeit diese Ausbildung und finden, dass diese Lehre und der gesamte Beruf nicht ausreichend gewürdigt wird. Unser Ziel ist es, dass für unsere Arbeit mehr Verständnis gezeigt wird und die Ausbildung einen besseren Ruf bekommt.
Viele Auszubildende müssen die Ausbildung abbrechen, weil sie es sich nicht finanziell über Wasser halten können.Durch diese Missstände bestehet ein hoher Mangel an Fachkräften. Dadurch müssen viele Einrichtungen geschlossen werden, weil keine ausgebildeten Erzieher vorhanden sind.
Mit unserem Projekt möchten wir so viele Personen wie möglich auf diese Missstände aufmerksam machen.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 333 (332 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition