Region: Leipzig
Migration

لایپزیک نیاز به یک هیئت مشاوره مهاجرین انتخاب شده ازطرف مهاجرین دارد.

Petitioner not public
Petition is directed to
Burkhard Jung, Oberbürgermeister der Stadt Leipzig
192 Supporters 174 in Leipzig
The petition was withdrawn by the petitioner
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

ما از شهردار شهر لایپزیگ و شورای شهر می خواهیم که مسیری ویژه را در اینجا طی نکنند. درخواست هیئت مشاوره مهاجرین بتاریخ 19 مارس 2018 مبنی بر انتخاب 16 عضو مهاجر عضو هیئت مشاوره منطقی و صحیح خواهد بود انتخاب همه اعضا باعث افزایش سطح آگاهی هیئت مشاوره مهاجران ، تقویت صلاحیت و شناخت آن توسط مردم لایپزیگ می شود

Reason

بیش از 25 سال است که ما برای ایجاد یک شورای مشاوره قوی برای مهاجرین هستیم . بدین طریق شورای مشورتی مهاجرین (منتخب ازمهاجرین)را در شهر لایپزیگ مشروعیت بدهیم. شورای شهر در سال 2008 تصمیمی را برای تشکیل یک هیئت مشاوره مهاجرین با اعضای منصوب تصویب کرد و در سال 2014 این تصمیم را روشن کرد تا اعضای این شورا با پیشینه مهاجرت توسط همه مهاجران انتخاب شوند. از آن زمان ، بحث در مورد طراحی روند انتخابات ادامه دارد.

در سال 2018 ، شورای مشورتی مهاجرین یک پیشنهاد متناسب را ارائه داد. اداره شهر حاکی است که حداقل نیمی از اعضای هیئت مشاوره بایستی پاسپورت المانی داشته باشند تا انتخاب شوند. برعکس افراد دارای شهروند آلمانی همچنان بایستی منصوب شوند ، یعنی منتخب دولت باشند. ما همچنان فکر می کنیم که همه اعضای مهاجر هیئت مشاوره مهاجران - چه با داشتن گذرنامه آلمانی و چه بدون آن- باید حق برابرداشته وانتخاب شوند. اینعمل ازیکطرف کمبوددموکراسی (تبعیض)را ازبین میبرد، ودرآن خارجیان محروم ازانتخابات میتوانندبه نماینده مورد علاقه خود رای بدهند. از طرف دیگر ، افراد دارای شهروند آلمانی نیز در یک عمل انتخاباتی دموکراتیک تعیین می شود. ما از تقسیم مهاجران به کسانی که رأی می دهند و کسانی که منصوب شده اند پشتیبانی نمی کنیم.

Thank you for your support

This petition has been translated into the following languages

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now