Region: Montenegro
Civil rights

П Е Т И Ц И Ј А Скупштини Црне Горе за измјену и допуну Закона о вјештацима.

Petitioner not public
Petition is directed to
Regierung von Montenegro
28 supporters

Petitioner did not submit the petition.

28 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched 2021
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Failed

П Е Т И Ц И Ј А Скупштини Црне Горе за измјену и допуну Закона о вјештацима, а који закон је донесен и ступио на снагу 2016-те године
 
Драга браћо и сестре,
Ова петиција има за циљ измјену и допуну Закона о вјештацима у Црној Гори.
Обзиром да водим процес од 2013-те године, утврдио сам да вјештаци геодетске струке нијесу објективни и не раде свој посао онако како им налажу закон и струка. 
Поједини вјештаци, или вјештаци који су вјештачили у мојем процесу, а било је више од 8 вјештака, одбијали су да утврде праву истину на терену да се не би замјерили оним вјештацима који су вјештачили у истом процесу, иако је било драстичних пропуста, а на моју штету као странке у поступку. 
Закон о вјештацима је проглашен на основу члана 95 тачка 3 Устава Црне Горе:
УКАЗОМ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СУДСКИМ ВЈЕШТАЦИМА 
("Службени лист Црне Горе", бр. 054/16 од 15.08.2016)
Проглашавам, Закон о судским вјештацима, који је донијела Скупштина Црне Горе 25. сазива, на Шестој сједници првог редовног (прољећњег) засиједања у 2016. години, дана 22 јула 2016. године)
Број: 01-777/2
Подгорица, 3. августа 2016. године
Предсједник Црне Горе
 Филип Вујановић с.р.
Стога предлажем и тражим подршку од грађана Црне Горе да потпишу ову петицију коју ћу упутити Скупштини Црне Горе на разматрање и усвајање.
Приједлог за измјену постојећег Закона о вјештацима је сљедећи:
 
1.  Вјештаци треба да одговарају кривично ако се докаже кривица да су предмет вјештачили непрофесионално, погрешно, без свих релевантних доказа и слично.
2.  Вјештаци морају да имају обавезно осигурање које ће надокнадити штету странама у поступку уколико је исти вјештак изазвао.
3.  Дозвољавање законом да стране у поступку, уколико имају примједбе на вјештаке из Црне Горе, могу поднијети захтјев пред судом којим воде процес, да суд одреди вјештака из Републике Србије те да вјештаци из Републике Србије имају исти статус као и вјештаци из Црне Горе.
4.  Да вјештаци из Републике Србије исто морају имати обавезно осигурање које ће регулисати нанесену штету странкама у поступку, тј. сву штету коју они направе у вјештачењу једног поступка.
 
Опште је познато да адвокати из Републике Србије имају право да заступају станке у поступку пред судовима у Црној Гори. Зашто онда не би имали и вјештаци из Републике Србије исто право да вјештаче у Црној Гори под истим условима као вјештаци из Црне Горе?
Овом измјеном закона би се сузбила корупција, монопол вјештака у Црној Гори те би се омогућило правилније и коректније вјештачење те брже окончање процеса и доношење пресуда који се воде пред судовима у Црној Гори.
Сви ви који сте водили овакве и сличне процесе сигурно ћете препознати намјеру ове петиције коју покрећем из разлога што водим већ други процес за исту ствар, а други процес се води више од 4 године те још увијек није донесена првостепена пресуда. Иако је кажњен од предсједавајућег судије 6 пута у укупном износу од 2.500,00 € (словима двијеипохиљаде евра), вјештак којег је суд одредио у овом предмету је намјерно одуговлачио процес и није начинио Налаз и мишљење скоро 4 године.
Исти вјештак је морао бити изузет из овог предмета. Иако је мени као странки у поступку нанио материјалну штету од 30.000,00 € (словима двадесетхиљада евра), није сноcио никакве законске посљедице.
Да појасним – за свако заказано рочиште сам морао да долазим из Њемачке. Укупно су била заказана 33 рочишта до сада и није донесена првостепена пресуда. Опште је познато, да бисте присуствовали рочишту, потребно је да узмете пар дана одсуства са посла те да платите енормне трошкове пута, смјештаја и свега што је неопходно, а везано је за путовање. Свако путовање кошта у просјеку 1.000,00 € (словима хиљаду евра).
Томе се могу додати неплаћени изостанци са посла који коштају дневно око 300,00 € (словима триста евра).
У ТВОМЕ ЈЕ ИНТЕРЕСУ ДА СЕ БОРИШ ЗА ПРАВЕДНИЈУ ЦРНУ ГОРУ. ДАНАС САМ ЈА ЖРТВА, СЈУТРА ЋЕШ БИТИ ТИ!
 
Да не бисте били жртве лошег система, мијењајмо заједно лоше навике и лоште системе и законе!
 
НАПОМЕНА:
Коментари везани за ову петицију су дозвољени.
За све коментаре увредљивог садржаја сноси одговорност онај који такав коментар напише пред судовима у Црној Гори и по закону Црне Горе.
Покретач петиције не сноси никакву одговорност за изрицање расне, националне, вјерске или било какве друге непримјерне мржње и вријеђања.
Сва питања можете поставити на страници петиције.
Све одговоре, а у складу са законом и везано за ову тему, добићете на страници ове петиције.
 
ЗА ПРАВЕДНИЈУ, ПОШТЕНИЈУ И СИГУРНИЈУ ЦРНУ ГОРУ.
АМИН!
Горан Анђић
 

Reason

P E T I C I J A Skupštini Crne Gore za izmjenu i dopunu zakona o vještacima, a koji zakon je donesen i stupio na snagu 2016-te godine
 
Draga braćo i sestre,
Ova peticija ima za cilj izmjenu i dopunu zakona o vještacima u Crnoj Gori.
Obzirom da vodim proces od 2013-te godine, utvrdio sam da vještaci geodetske struke nijesu objektivni i ne rade svoj posao onako kako im nalažu zakon i struka.
Pojedini vještaci, ili vještaci koji su vještačili u mojem procesu, a bilo je vise od 8 vještaka, odbijali su da utvrde pravu istinu na terenu da se ne bi zamjerili onim vještacima koji su vještačili u istom procesu, iako je bilo drastičnih propusta, a na moju štetu kao stranke u postupku.
 
Zakon o vještacima je proglašen na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore
UKAZOM O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUDSKIM VJEŠTACIMA
("Službeni list Crne Gore", br. 054/16 od 15.08.2016)
Proglašavam, Zakon o sudskim vještacima, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na Šestoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 22. jula 2016. godine.
Broj: 01-777/2
Podgorica, 3. avgusta 2016. godine
Predsjednik Crne Gore,
Filip Vujanović, s.r.
 
Stoga predlažem i tražim podršku od građana Crne Gore da potpišu ovu peticiju koju ću uputiti Skupštini Crne Gore na razmatranje i usvajanje.
Prijedlog za izmjenu postojećeg zakona o vještacima je sljedeći: 
 
1.   Vještaci treba da odgovaraju krivično ako se dokaže krivica da su predmet vještačili neprofesionalno, pogrešno, bez svih relevantnih dokaza i slično.
2.   Vještaci moraju da imaju obavezno osiguranje koje će nadoknaditi štetu stranama u postupku ukoliko je isti vještak izazvao.
3.   Dozvoljavanje zakonom da strane u postupku, ukoliko imaju primjedbe na vještake iz Crne Gore, mogu podnijeti zahtjev pred sudom kojim vode proces, da sud odredi vještaka iz Republike Srbije te da vještaci iz Republike Srbije imaju isti status kao i vještaci iz Crne Gore.
4.   Da vještaci iz Republike Srbije isto moraju imati obavezno osiguranje koje će regulisati nanesenu štetu strankama u postupku, tj. svu štetu koju oni naprave u vještačenju jednog postupka.
 
Opšte je poznato da advokati iz Republike Srbije imaju pravo da zastupaju stranke u postupku pred sudovima u Crnoj Gori. Zašto onda ne bi imali i vještaci iz Republike Srbije isto pravo da vještače u Crnoj Gori pod istim uslovima kao vještaci iz Crne Gore?
Ovom izmjenom zakona bi se suzbila korupcija, monopol vještaka u Crnoj Gori te bi se omogućilo pravilnije i korektnije vještačenje te brže okončanje procesa i donošenje presuda koji se vode pred sudovima u Crnoj Gori.
Svi vi koji ste vodili ovakve i slične procese sigurno ćete prepoznati namjeru ove peticije koju pokrećem iz razloga što vodim već drugi proces za istu stvar, a drugi proces se vodi više od 4 godine te još uvijek nije donesena prvostepena presuda. Iako je kažnjen od predsjedavajućeg sudije 6 puta u ukupnom iznosu od 2.500,00 € (slovima dvijeipohiljade evra), vještak kojeg je sud odredio u ovom predmetu je namjerno odugovlačio proces i nije sačinio Nalaz i mišljenje skoro 4 godine.
Isti vještak je morao biti izuzet iz ovog predmeta. Iako je meni kao stranki u postupku nanio materijalnu štetu od 30.000,00 € (slovima tridesethiljada evra), nije snosio nikakve zakonske posljedice.
Da pojasnim - za svako zakazano ročiste sam morao da dolazim iz Njemačke. Ukupno su bila zakazana 33 ročista do sada i nije donesena prvostepena presuda.
Opšte je poznato, da bi ste prisustvovali ročistu, potrebno je da uzmete par dana odsustva sa posla te da platite enormne troškove puta, smještaja, i svega što je neophodno, a vezano je za putovanje. Svako putovanje košta u prosjeku 1.000,00 € (slovima hiljadu evra). Tome se mogu dodati neplaćeni izostanci sa posla koji koštaju dnevno oko 300,00 € (slovima trista evra).
 
U TVOME JE INTERESU DA SE BORIŠ ZA PRAVEDNIJU CRNU GORU. DANAS SAM JA ZRTVA, SJUTRA CES BITI TI!
 
Da ne biste bili žrtve lošeg sistema, mijenjajmo zajedno loše navike i loše sisteme i zakone!
 
                               NAPOMENA:
Komentari vezani za ovu peticiju su dozvoljeni.
Za sve komentare uvredljivog sadržaja snosi odgovornost onaj koji takav komentar napiše pred sudovima u Crnoj Gori i po zakonu Crne Gore.
Pokretač peticije ne snosi nikakvu odgovornost za izricanje rasne, nacionalne, vjerske, ili bilo kakve druge neprimjerne mržnje i vrijeđanja.
Sva pitanja možete postaviti na stranici peticije.
Sve odgovore, a u skladu sa zakonom i vezano za ovu temu, dobićete na stranici ove peticije.
 
ZA PRAVEDNIJU, POŠTENIJU I SIGURNIJU CRNU GORU.
AMIN!
Goran Anđić

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now