Gebruiksvoorwaarden

Wij zijn een platform voor sociale verandering en verwelkomen de inzet van onze gebruikers. We nodigen iedereen uit zich voor hun zeer verschillende kwesties in te zetten. Vrije meningsuitingen zijn altijd welkom. Om anderen geen schade te berokkenen, zijn er duidelijke regels voor het gebruik van het platform.

 1. Ontoelaatbare petities
  1. Verzoekschriften die de vrije, democratische basisorde schenden of deze willen afschaffen, worden beëindigd. Verzoekschriften die oproepen tot haat en geweld of die de misdaden van het nationaal-socialisme onderschrijven, ontkennen of bagatelliseren, worden beëindigd. Verzoekschriften die de grondwet in twijfel trekken of de strafrechtelijke aansprakelijkheid van opruiing ter discussie stellen, worden beëindigd. Verzoekschriften die gericht zijn tegen de Europese mensenrechtenverdragen of het internationaal recht, worden beëindigd.
  2. Petities tegen gerechtsoordelen zijn slechts dan toegelaten, als andere gerechtelijke middelen op de normale gerechtelijke weg geëist worden of een wettelijke regeling geëist wordt, die een met de petities geviseerde rechtspraak in de toekomst onmogelijk zou maken.
  3. Beledigende, vernederende en discriminerende petities worden beëindigd en geblokkeerd. Dit omvat o.a. maar niet uitsluitend de belediging, vernedering en discriminering van individuele personen of groepen van personen, die volgens één of meerdere van de volgende criteria tot groepen gerekend worden of er zichzelf toe rekenen: geslacht, religie, geloof, herkomst, culturele achtergrond, uitzicht, handicap, familiesituatie, seksuele oriëntatie of taal.
  4. Verzoekschriften met valse feitelijke beweringen, ontbrekende bronnen of met misleidende verduistering van relevante feiten worden beëindigd. openPetition behoudt zich het recht voor om bronnen in controversiële gevallen te vragen of om essentiële feiten aan te vullen.
  5. Petities die subjectief over (het gedrag van) personen of groepen op een denigrerende en generaliserende manier oordelen, worden beëindigd en geblokkeerd. Petities waarin generaliserende uitspraken over hele groepen mensen worden gedaan, die niet bewezen kunnen worden en enkel een persoonlijke mening weerspiegelen, zijn ook ontoelaatbaar. Een inhoudelijke en onderbouwde kritiek op publieke personen of groepen in verband met hun openbare activiteiten is toegestaan.
  6. Petities die alleen naar andere petities verwijzen en geen eigen doelen formuleren, onafhankelijk van die andere petities, worden beëindigd en opgeschort. Dit geldt ook voor petities op andere platforms.
  7. Verzoekschriften met satirische inhoud worden opgenomen in de trollentoren gedegradeerd
  8. Petities met directe of indirecte reclame voor eigen producten, diensten of partijen, zullen worden beëindigd. Petities met directe of indirecte reclame voor partijen zijn toegestaan als de partij zelf met de petitie is begonnen. Petities van sympathisanten of leden van een partij die directe of indirecte reclame voor partijen bevatten, zijn niet toegestaan.
  9. Petities kunnen alleen worden aangevraagd als de indiener zich registreert met zijn eigen volledige naam of namens een rechtspersoon met volledig adres en actief gebruikt e-mailadres. Het e-mailadres wordt gebruikt voor verificatie. Het adres kan worden gebruikt als aanvulling op verificatie door de overheid.
  10. Petities mogen het copyright van derden niet schaden. Bij het gebruik van met copyright beschermde afbeeldingen en teksten is de petent ervoor verantwoordelijk, goedkeuring van de rechtshouder te verkrijgen en de bronnen te vermelden.
  11. Publicatie van persoonsgebonden gegevens van privé-personen is alleen met hun instemming toegestaan.
  12. Verzoekschriften moeten in de lokale taal worden geschreven. Er kunnen verschillende taalversies van een verzoekschrift worden gemaakt.
  13. Petities waarvan de inhoud en/of de claim van de oorspronkelijke petities achteraf is gewijzigd of uitgebreid, worden geblokkeerd.
  14. Verzoekschriften die een verkeerde vertaling van het verzoekschrift in de oorspronkelijke taal vertegenwoordigen door verschil in inhoud of vraag, worden beëindigd.
 2. Beperkte petities
  1. Petities die hun bezorgdheid niet richten tot specifieke personen, rechtspersonen, parlementaire organen of organisaties in de politiek, het bedrijfsleven, de samenleving of het publiek als geheel, worden niet openbaar gemaakt.
  2. Petities die niet aan onze kwaliteitseisen voor petities voldoen, moeten door de indiener worden herzien. Petities die nog bewerkt worden, worden niet openbaar gemaakt.
  3. Petities die alleen de belangen van indiener nastreven, worden als individuele kwesties behandeld. Individuele verzoeken worden niet openbaar gemaakt.
  4. Verzoekschriften met dezelfde of vergelijkbare inhoud als bestaande verzoekschriften worden niet openbaar vermeld, maar kunnen nog steeds worden ondertekend. Hiermee proberen we alle handtekeningen voor een verzoek te bundelen.
  5. Petities waarbij de ontvanger van de petitie niet gevolmachtigd is om aan de reden die aan de petitie ten grondslag ligt iets te doen, zullen niet openbaar gemaakt worden en de ondertekenaars zullen hiervan op de hoogte gesteld worden.
  6. Als de juistheid van beweringen in een petitie omstreden is of de beweringen niet voldoende onderbouwd, worden de ondersteuners daarop gewezen en wordt de petitie niet openbaar gepubliceerd.
  7. Bij lichte inbreuken tegen onze gebruiksvoorwaarden voor toegelaten petities kan een termijn van 3 dagen ter verwijdering van de inbreuk toegestaan worden. Tijdens deze termijn wordt de petitie niet openbaar bekendgemaakt.
 3. Rechten en plichten van de opsteller van de petitie
  1. De indiener mag een loopperiode van tussen een week en een jaar in te stellen.
  2. Indiener heeft het recht om de tekst tijdens de abonnementsperiode te herzien, op voorwaarde dat het basisdoel van het verzoekschrift niet wordt vervalst.
  3. De opsteller van de petitie heeft het recht zelf het aantal handtekeningen, dat hij zich ten doel stelt, vast te leggen, voor zover de petitie niet aan het parlement, de regering of het bestuursapparaat gericht is.
  4. De opsteller van de petitie heeft de plicht, de tijdens de ondertekeningstermijn binnengekomen handtekeningen, zowel online als op papier, door te kijken en klaarblijkelijk ongeldige handtekeningen te verwijderen.
  5. De indiener verbindt zich ertoe om tijdens de loopperiode van de petitie snel op vragen van lezers te reageren. Vragen worden per e-mail, via een contactformulier doorgestuurd naar de indiener.
  6. De indiener is verplicht de petitie kort na de deadline aan de ontvanger van de petitie over te dragen. 12 maanden na beëindiging krijgen niet-ingediende petitie de status "mislukt".
  7. Als de ontvanger een verzoekschriftencommissie is, behoudt openPetition zich het recht voor een petitie in te dienen bij de geadresseerde commissie als de petitie niet binnen 3 maanden door de indiener is ingediend.
  8. De indiener heeft het recht en de plicht om de ondertekenaars ten allen tijde te informeren over de voortgang van de petitie. Het recht om de supporters op de hoogte te stellen wordt beperkt als berichten niet expliciet verwijzen naar de petitie.
  9. Door een petitie in te dienen via het online platform openPetition gGmbh, machtigt de indiener openPetition om hem/haar binnen het petitierecht te vertegenwoordigen, als de indiener zelf geen gebruik maakt van zijn/haar petitierecht. OpenPetition gGmbH is in geen geval verplicht om het recht op petitie te vertegenwoordigen.
  10. Verzoekschriften die niet door indiener worden opgevolgd, kunnen van de vorige indiener of van openPetition naar een nieuwe indiener worden overgedragen.
  11. De indiener heeft het recht de petitie voortijdig te beëindigen indien het verzoek van de petitie achterhaald is of op andere wijze is bereikt. De indiener verbindt zich ertoe de ondertekenaars op de hoogte te stellen van de reden voor het beëindigen van de petitie.
  12. Handtekeningenlijsten mogen door de indiener aan niemand worden doorgestuurd, met uitzondering van de ontvanger.
  13. Na voltooiing van de informatiewerkzaamheden is de indiener verplicht alle aan hem/haar verstrekte handtekeninggegevens (zowel digitale als die op papier) te vernietigen.
 4. copyright

  Petitieteksten, petitiefoto's, opmerkingen, debatten en blogberichten die op openPetition zijn gepubliceerd, vallen onder de Creative Commons-licentie by-nc-sa. De naamsvermelding omvat de vermelding van het platform openPetition en de naamsvermelding van de auteur van teksten of afbeeldingen (voor zover bekend). Als een supporter anoniem een petitie ondertekent en een opmerking toevoegt aan de handtekening, moet deze anonimiteit worden gerespecteerd en beschermd. Dientengevolge heeft noch openPetition, noch de indiener het recht om het commentaar samen met de naam van de anonieme sponsor te publiceren - tenzij de indiener of openPetition daartoe wettelijk verplicht wordt.

 5. doorzichtigheid
  1. Gepubliceerde petities worden permanent opgeslagen en kunnen worden opgehaald om redenen van traceerbaarheid van politieke processen. Elke wijziging in de inhoud van de petitie wordt opgeslagen en is openbaar reconstrueerbaar.
  2. Op verzoek worden persoonlijke gegevens in petitieteksten geanonimiseerd.
 6. Redactionele bewerking
  1. openPetition behoudt zich het recht voor om teksten en links te verwijderen in verzoekschriften, commentaren, bijdragen aan debatten en blogberichten die verwijzen naar externe websites of documenten. Dit geldt met name voor links naar pagina's of documenten en teksten die
   • schending van het landsrecht en de democratische grondrechten en waarden
   • niet in overeenstemming zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) of het internationaal recht (volkenrecht)
   • beledigende en discriminerende inhoud hebben (inclusief, maar niet beperkt tot, discriminatie van personen of groepen mensen die gegroepeerd worden (of zichzelf groeperen) aan de hand van de volgende criteria: geslacht, religieuze overtuiging, geloof, oorsprong, cultuur, uiterlijk, handicap, burgerlijke staat, seksuele voorkeur of taal)
   • niet van ons

    Kwaliteitsvoorwaarden

    vervullen

  2. openPetition behoudt zich het recht voor om geschikte bronnen toe te voegen voor een betere traceerbaarheid en om petitieteksten redactioneel te bewerken, op voorwaarde dat deze bewerkingen dienen voor een betere leesbaarheid en de essentie van de petitie niet veranderen.
  3. openPetition behoudt zich het recht voor afbeeldingen van petities in de volgende gevallen te verwijderen:
   • beelden die een aanstootgevende werking op mensen kunnen hebben
   • geweld of wreedheid tegen mens of dier
   • privéopnamen die de privacy schaden
   • pornografisch beeldmateriaal
   • satirische afbeeldingen
   • afbeeldingen die de inhoud van de petitie tegenspreken
  4. openPetition behoudt zich het recht voor afbeeldingen van petities aan te vullen als deze het probleem beter illustreren.
 7. Bijdragen tot debatten en commentaren

  Voor de moderatie van bijdragen aan het debat en opmerkingen geldt onze Netiquette.

 8. Geslachtsgeschikte taal

  Als platform oriënteren we onze externe communicatie op de kleinste gemene deler of de grootst mogelijke maatschappelijke consensus in de vorm waarin we met elkaar communiceren.

  • We gebruiken de officiële regels van de Duitse spelling van de Dudens
  • Waar het de spraakstroom niet hindert, noemen we het de volledige of verkorte paarvorm
  • Waar mogelijk gebruiken we gevestigde sekseneutrale woorden of passieve vormen
  • In individuele gevallen gebruiken we de meer gebruikelijke mannelijke of vrouwelijke vorm
  • De inhoud van onze gebruikers wordt in de gegeven vorm bewaard

  Als platform zullen we de taalverandering naar een gendergeschikte taal niet forceren of proberen te voorkomen.

  We streven naar een inclusieve taal, vooral door het gebruik van eenvoudige taal.

 9. ontkenning

  In het onwaarschijnlijke geval dat de dienstverlening van openPetition uitvalt of gegevens verloren gaan, ziet u af van eisen tot schadevergoeding voor mogelijk ontstane schade of daardoor ontstane kosten

 10. Wijzigingen

  openPetition behoudt zich het recht voor wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Wijzigingen met terugwerkende kracht zijn uitgesloten.

Status: november 2020

Publicaties & materiaal

 • Petitie Atlas 2018/19 (PDF)
 • Paper: petities als hulpmiddel voor laagdrempelige publieke participatie (PDF)
 • Jaar- en transparantieverslag (PDF)
 • Positiepapieren petitie-recht (PDF)
 • Masterthesis online participatie (PDF)

doorlopende inzamelacties

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Promoot nu

openPetition International