Användaravtal

Vi är en plattform för social förändring och välkomnar våra användares engagemang. Vi inbjuder alla att stå upp för sina åsikter. Yttrandefrihet är alltid välkomnat. För att undvika att åsikterna skadar andra finns det tydliga regler för att använda plattformen.

 1. olagliga petitioner
  1. Framställningar som bryter mot den fria, demokratiska grundordningen eller vill avskaffa den upphör. Framställningar som kräver hat och våld eller godkänner, förnekar eller bagatelliserar brottet från nationalsocialismen upphör. Framställningar som ifrågasätter grundlagen eller ifrågasätter det straffrättsliga skadeståndsansvaret upphör. Framställningar riktade mot de europeiska konventionerna om mänskliga rättigheter eller internationell rätt avslutas.
  2. Petitioner mot domstolsbeslut kan endast tas upp till sak om ytterligare rättsmedel krävs av det ordinarie rättsväsendet eller om det krävs en rättslig reglering som skulle göra det omöjligt för framtida rättspraxis som ifrågasätts av petitionerna.
  3. Kränkande, nedsättande och diskriminerande petitioner kommer att avslutas och avbrytas. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, förolämpande, förnedrande och diskriminerande av individer eller grupper av människor som tillhör eller associerar sig i grupper enligt ett eller flera av följande kriterier: kön, religiös tillhörighet, tro, ursprung, kultur, utseende, funktionsvariation, civilstånd, sexuell läggning eller språk.
  4. Framställningar med falska faktiska påståenden, saknade källor eller med vilseledande bedrägeri av relevanta fakta upphör. openPetition förbehåller sig rätten att senare begära källor i kontroversiella fall eller att komplettera väsentliga fakta.
  5. Petitioner som, utifrån en subjektiv synvinkel, ser på personers eller gruppers beteende på ett nedsättande eller nedvärderande sätt, avslutas och blockeras. Petitioner där allomfattande tillskrivningar till hela grupperingar görs, som inte kan bevisas och endast återspeglar en egen åsikt, är också otillåtna. En saklig och underbyggd kritik av offentliga personer eller grupper i relation till deras offentliga verksamhet är tillåten.
  6. Petitioner som bara hänvisar till andra petitioner och inte formulerar några separata mål oberoende av dessa petitioner kommer att avslutas och blockeras. Detta gäller även petitioner på andra plattformar.
  7. Petitioner med satiriskt innehåll kommer att förvisas till troll torn
  8. Petitioner med direkt eller indirekt reklam för egna produkter, tjänster eller partier kommer avbrytas. Petitioner med direkt eller indirekt reklam för partier är tillåtna om partiet självt har startat själva petitionen. Petitioner lanserade av sympatisörer eller medlemmar av ett parti som inkluderar direkt eller indirekt reklam för partier är inte tillåtna.
  9. Petitioner är endast tillåtna om initiativtagaren registrerar sig med sitt eget fullständiga namn eller för en rättslig enhets räkning som anger den fullständiga adressen och den aktivt använda e-postadressen. E-postadressen kommer att användas för verifiering. Adressen kan även användas vidare verifiering av offentliga myndigheter.
  10. Petitioner får inte kränka en tredje parts upphovsrätt. När man använder upphovsrättsskyddade bilder och texter är initiativtagaren ansvarig för att erhålla upphovsrättsinnehavarens samtycke och namnge källorna.
  11. För att publicera personlig information om en privatperson krävs personens medgivande.
  12. Petitioner måste skrivas på det lokala språket. Fler språkversioner av en petition kan skapas.
  13. Petitioner vars innehåll och/eller kravet i den ursprungliga petitionen har ändrats eller förlängts i efterhand kommer att blockeras.
  14. Framställningar som representerar en felaktig översättning av framställningen till originalspråket genom att skilja sig från relevant innehåll eller krav kommer att avslutas.
 2. begränsade petitioner
  1. Petitioner som inte riktar sina problem till specifika personer, juridiska personer, parlamentariska organ eller organisationer inom politik, näringsliv, samhälle eller allmänheten som helhet listas inte offentligt.
  2. Petitioner som inte möter våra kvalitetskrav för petitioner måste revideras av initiativtagaren. Petitioner under revidering kommer inte att publiceras offentligt.
  3. Petitioner som endast följer initiativtagarens intressen behandlas som enskilda frågor. Enskilda frågor publiceras inte offentligt.
  4. Framställningar som har samma eller liknande innehåll som befintliga framställningar listas inte offentligt, men kan fortfarande undertecknas. Med detta försöker vi att samla alla signaturer för en begäran.
  5. Som mottagare av petitionen har du ej rätt att uttala dig offentligt om sådant i petitionen som kan vara känslig information, t ex vilka som stödjer petitionen.
  6. Om riktigheten av uttalanden i en petition är kontroversiell eller om uttalandena inte är tillräckligt underbyggda, kommer understödjarna att meddelas och petitionen kommer inte att publiceras offentligt.
  7. För lätta överträdelser av våra användarvillkor för tillåtna petitioner kan en period på tre dagar beviljas för att avhjälpa överträdelserna. Under denna period kommer framställningen inte att listas offentligt.
 3. Rättigheter och skyldigheter hos upphovsmannen
  1. Initiativtagaren har rätt att fastställa en tidsfrist under vilken petitionen kan skrivas under. Det måste vara mellan en vecka och ett år.
  2. Initiativtagaren har rätt att revidera texten under prenumerationsperioden, under förutsättning att petitionens grundläggande syfte inte är förvrängd.
  3. Upphovsmannen kan välja tidsperiod för petitionen fritt så länge den inte riktar sig till en regering eller förvaltning.
  4. Upphovsmannen är skyldig att gå igenom online och offline signaturer och ta bort uppenbart ogiltiga underskrifter.
  5. Petitionsstartaren åtar sig att snabbt svara på läsarförfrågningar under prenumerationsperioden. Begäran kommer att vidarebefordras till initiativtagarna via ett kontaktformulär via e-post.
  6. Initiativtagaren är skyldig att överlämna petitionen till mottagaren strax efter prenumerationsperiodens slut. 12 månader efter utgången av prenumerationsperioden kommer petitioner som inte har lämnats in att få statusen "misslyckades".
  7. Om mottagaren är en petitionskommitté förbehåller openPetition rätten till den adresserade kommittén om petitionen inte lämnas in av initiativtagaren inom tre månader.
  8. Initiativtagaren har rätt och skyldighet att alltid informera sina stödjare om framstegen i petitionsförfrågan. Rätten att underrätta stödjarna är begränsad om meddelanden inte uttryckligen hänvisar till frågan i petitionen.
  9. Genom att ansöka via openPetition gGmbh online-plattform, tillåter initiativtagaren openPetition att representera rätten till petition. Om initiativtagaren inte utnyttjar sin rätt till petition, kan openPetition i varje fall representera rätten till petition och skicka in.
  10. Petitioner som inte följs upp av initativtagaren kan överföras från den tidigare initativtagaren eller från openPetition till en ny.
  11. Initiativtagaren har rätt att avsluta sin petition för tidigt om frågan för petitionen är föråldrad eller har nåtts på annat sätt. Initiativtagaren åtar sig att informera sina stödjare om anledningen till att avsluta petitionen.
  12. Underskriftlistor och frågeformulär får inte överlämnas av initativtagaren till någon annan.
  13. Efter avslutat informationsarbete är initativtagaren skyldig att förstöra alla signaturuppgifter som tillhandahållts digitalt eller i tryck.
 4. upphovsrätt

  Alla publicerade texter, bilder, kommentarer, debatter och blogginlägg på openPetition går under Creative Commons-licensen by-nc-sa. Namninsamlingen inkluderar nämnandet av plattformen openPetition och namnet på författaren till texten eller bilden (om känt). Om en stödjare undertecknar en petition anonymt och lägger till en kommentar till sin signatur måste denna anonymitet respekteras och skyddas. Som ett resultat har varken openPetition eller initativtagaren rätt att publicera kommentaren i samband med namnet på den anonyma sponsorn - såvida inte initiativtagaren eller openPetition kräver det enligt lag.

 5. Öppenhet
  1. Publicerade petitioner lagras och kan återvinnas på grund av politiska processers spårbarhet. Alla ändringar av innehållet i petitionen sparas och rekonstrueras offentligt.
  2. På begäran anonymiseras personuppgifter som publiceras i petitionstexter.
 6. redaktionell redigering
  1. openPetition förbehåller sig rätten att ta bort texter och länkar i framställningar, kommentarer, bidrag till debatter och blogginlägg som hänvisar till externa webbplatser eller dokument. Detta gäller särskilt länkar till sidor eller dokument och texter som
   • Motsätter sig landets lagar eller demokratiskt grundläggande rättigheter
   • inte går i linje med Europeiska människorättskonventionen eller internationell lag
   • har förolämpande och diskriminerande innehåll (inklusive, men inte begränsat till, diskriminering av individer eller grupper av människor som tilldelas eller tilldelas grupper enligt ett eller flera av följande kriterier: kön, religiös tillhörighet, övertygelser, bakgrund, kultur, utseende, funktionshinder, äktenskaplig status, sexuell orientering eller språk)
   • inte vår

    Kvalitetsförhållanden

    uppfylla

  2. openPetition förbehåller sig rätten att lägga till lämpliga källor för bättre spårbarhet och att redigera framställningstexter redaktionellt, förutsatt att dessa ändringar tjänar för bättre läsbarhet och inte ändrar framställningen.
  3. openPetition förbehåller sig rätten att ta bort bilder i följande fall:
   • Kan ha chockerande effekt
   • Visar våld eller grymhet mot människor eller djur
   • privata bilder som skadar integriteten
   • är pornografiska
   • satiriska skildringar
   • Representationer som motsäger det petitionen berör
  4. openPetition förbehåller sig rätten att komplettera petitioner med bilder om de illustrerar problemet bättre.
 7. Kommentarer och debatt

  För att moderera debattinlägg och kommentarer gäller vår Netiquette.

 8. Könsmässigt språk

  Som en plattform orienterar vi vår externa kommunikation mot den lägsta gemensamma nämnaren eller största möjliga sociala samförstånd i den form vi kommunicerar med varandra.

  • Vi använder de officiella reglerna för den tyska stavningen av Dudens
  • Där det inte stör talflödet kallar vi det för den fullständiga eller förkortade parformen
  • Vi använder etablerade könsneutrala ord eller passiva former när det är möjligt
  • I enskilda fall använder vi den vanligaste manliga eller kvinnliga formen
  • Innehållet hos våra användare behålls i den angivna formen

  Som en plattform kommer vi inte att tvinga språkförändringen mot ett könsanpassat språk, och vi kommer inte heller försöka förhindra det.

  Vi strävar efter ett inkluderande språk, särskilt genom att använda ett enkelt språk.

 9. varning

  I det osannolika fallet att openPetition skulle vara otillgängligt under en period eller att information skulle gå förlorad, kan du avstå från ersättningskrav som kan ha uppstått eller från eventuella utgifter.

 10. Ändringar

  openPetition förbehåller sig rätten att göra ändringar i användaravtalet. Ändringarna kan inte tillämpas retroaktivt.

Status: november 2020

Publikationer och material

 • Petition Atlas 2018/19 (PDF)
 • Papper: Petitioner som ett verktyg för allmänhetens deltagande med låg tröskel (PDF)
 • Årlig och öppenhetsrapport (PDF)
 • Positionshandlingar (PDF)
 • Masteruppsats online deltagande (PDF)

pågående insamlingar

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition International