Användaravtal

Vi är en plattform för social förändring och välkomnar våra användares engagemang. Vi inbjuder alla att arbeta för sina mycket olika problem. Yttrandefrihet och yttrandefrihet är alltid välkomna. För att undvika att skada andra finns det tydliga regler för att använda plattformen.

 1. Otillåtna framställningar
  1. Petitioner som bryter mot den liberala, demokratiska grundordningen, eller vill avskaffa den kommer att tas bort. Petitioner som kräver hat och våld eller godkänner, förnekar eller bagatelliserar nationalsocialismens brott kommer att tas bort. Petitioner som ifrågasätter grundlagen eller som ifrågasätter det straffrättsliga skadeståndsansvaret kommer att tas bort. Petitioner mot Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter eller internationell rätt kommer att tas bort.
  2. Framställningar mot domstolar kan endast tas upp till sak om ytterligare rättsmedel krävs av den ordinarie rättsväsendet eller om det krävs en rättslig reglering som skulle göra det omöjligt för framtida rättspraxis som ifrågasätts av framställningarna.
  3. Kränkande, nedsättande och diskriminerande framställningar kommer att avslutas och avbrytas. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, förolämpande, förnedrande och diskriminerande av individer eller grupper av människor som tilldelas eller tilldelas grupper enligt ett eller flera av följande kriterier: kön, religiös tillhörighet, övertygelse, ursprung, kultur, utseende, funktionshinder, civilstånd, sexuell läggning eller språk.
  4. Petitioner med felaktiga uttalanden utan lämpliga referenser eller med vilseledande bruk av relevanta fakta kommer att tas bort. openPetition förbehåller sig rätten att kräva källor i kontroversiella fall eller komplettering av väsentliga fakta.
  5. Framställningar som, utifrån en subjektiv synvinkel, på personers eller gruppers beteende på ett nedsättande och tomt sätt, avslutas och blockeras. Framställningar där allomfattande tillskrivningar till hela grupperingar görs, som inte kan bevisas och endast återspeglar sin egen åsikt, är också otillåtliga. En saklig och underbyggd kritik av offentliga personer eller grupper i relation till deras offentliga verksamhet är tillåten.
  6. Framställningar som bara hänvisar till andra framställningar och inte formulerar några separata mål oberoende av dessa framställningar kommer att avslutas och avbrytas. Detta gäller även framställningar på andra plattformar.
  7. Framställningar med satiriskt innehåll kommer att inkluderas i Troll torn förpassas
  8. Framställningar med direkt eller indirekt reklam för egna produkter, tjänster eller fester avslutas. Framställningar med direkt eller indirekt reklam för fester är tillåtna om parten har startat själva framställningen. Framställningar lanserade av sympatisörer eller medlemmar av ett parti som inkluderar direkt eller indirekt reklam för fester är inte tillåtna.
  9. Framställningar får endast framställas om framställaren registrerar sig med sitt eget fulla namn eller för en rättslig enhets räkning som anger den fullständiga adressen och den aktivt använda e-postadressen. E-postadressen kommer att användas för verifiering. Adressen kan användas utöver verifiering av offentliga myndigheter.
  10. Framställningar får inte kränka tredje parts upphovsrätt. När man använder upphovsrättsskyddade bilder och texter är framställaren ansvarig för att erhålla upphovsrättsinnehavarens samtycke och namnge källorna.
  11. För att publicera personlig information om en privatperson krävs personens medgivande.
  12. Framställningar måste skrivas på det lokala språket. Fler språkversioner av en framställning kan skapas.
  13. Petitioner vars innehåll och/eller kravet i den ursprungliga petitionen har ändrats eller förlängts i efterhand kommer att blockeras.
 2. Begränsade framställningar
  1. Petitioner som inte riktar sina problem till specifika personer, juridiska personer, parlamentariska organ eller organisationer inom politik, näringsliv, samhälle eller allmänheten som helhet listas inte offentligt.
  2. Framställningar, våra Kvalitetskrav för framställningar behöver inte revideras av framställaren. Framställningar under revidering kommer inte att offentliggöras.
  3. Framställningar som endast förföljer framställarens intressen behandlas som enskilda frågor. Enskilda förfrågningar listas inte offentligt.
  4. Framställningar som har samma innehåll som befintliga framställningar behandlas som en duplikat. Duplikat listas inte offentligt.
  5. Som mottagare av petitionen har du ej rätt att uttala dig offentligt om sådant i petitionen som kan vara känslig information, t ex vilka som stödjer petitionen.
  6. Om riktigheten av uttalanden i en framställning är kontroversiell eller om uttalandena inte är tillräckligt underbyggda, kommer supporterna att meddelas och framställningen kommer inte att offentliggöras.
  7. För lätta överträdelser av våra användarvillkor för tillåtna petitioner kan en period på tre dagar beviljas för att avhjälpa överträdelserna. Under denna period kommer framställningen inte att listas offentligt.
 3. Rättigheter och skyldigheter hos upphovsmannen
  1. Framställaren har rätt att fastställa en prenumerationsperiod mellan en vecka och ett år.
  2. Framställaren har rätt att revidera texten under prenumerationsperioden, under förutsättning att framställningens grundläggande syfte inte är förvrängd.
  3. Upphovsmannen kan välja tidsperiod för petitionen fritt så länge den inte riktar sig till en regering eller förvaltning.
  4. Upphovsmannen är skyldig att gå igenom online och offline signaturer och ta bort uppenbart ogiltiga underskrifter.
  5. Framställaren åtar sig att snabbt svara på läsarförfrågningar under prenumerationsperioden. Begäran kommer att vidarebefordras till framställarna via ett kontaktformulär via e-post.
  6. Framställaren är skyldig att överlämna framställningen till mottagaren av framställningen strax efter teckningsperiodens slut. 12 månader efter utgången av prenumerationsperioden kommer framställningar som inte har lämnats in statusen "misslyckades".
  7. Om mottagaren är en framställningskommitté förbehåller openPetition rätten att framställa den adresserade kommittén om framställningen inte lämnas in av framställaren inom tre månader.
  8. Framställaren har rätt och skyldighet att alltid informera sina anhängare om framstegen i framställningsförfrågan. Rätten att underrätta supporterna är begränsad om meddelanden inte uttryckligen hänvisar till framställningen.
  9. Genom att ansöka via openPetition gGmbh online-plattform, tillåter framställaren openPetition att representera honom inom sin framställningsrätt, såvida inte framställaren använder sin rätt till framställning. Det finns ingen skyldighet för openPetition gGmbH att i varje fall representera rätten till framställning.
  10. Framställningar som inte följs upp av framställaren kan överföras från den tidigare framställaren eller från openPetition till en ny framställare.
  11. Framställaren har rätt att avsluta sitt framställning för tidigt om begäran om framställning är föråldrad eller har nåtts på annat sätt. Framställaren åtar sig att informera sina anhängare om anledningen till att avsluta framställningen.
  12. Underskriftlistor och frågeformulär får inte överlämna av framställaren till någon utom framställaren.
  13. Efter avslutad informationsarbete är framställaren skyldig att förstöra alla signaturuppgifter som tillhandahålls honom digitalt eller på tryck.
 4. upphovsrätt

  Framställningstexter, framställningsbilder, kommentarer, debatter och blogginlägg publicerade på openPetition är under Creative Commons-licensen by-nc-sa. Namngivningen inkluderar nämnandet av plattformen openPetition och namnet på författaren till texten eller bilden (så vitt han vet). Om en supporter undertecknar en anonym framställning och lägger till en kommentar till sin signatur måste denna anonymitet respekteras och skyddas. Som ett resultat har varken den öppna framställningen eller framställaren rätt att publicera kommentaren i samband med namnet på den anonyma sponsorn - såvida inte framställaren eller den öppna framställningen krävs enligt lag.

 5. öppenhet
  1. Publicerade framställningar lagras och kan återvinnas på grund av politiska processers spårbarhet. Alla ändringar av innehållet i framställningen sparas och rekonstrueras offentligt.
  2. På begäran anonymiseras personuppgifter som publiceras i framställningstexter.
 6. Redaktionell redigering
  1. openPetition förbehåller sig rätten att ta bort länkar i framställningar, kommentarer, debatter och blogginlägg som hänvisar till externa webbplatser eller dokument. Detta gäller särskilt länkar till sidor eller dokument som
   • Motsätter sig landets lagar eller demokratiskt grundläggande rättigheter
   • inte går i linje med Europeiska människorättskonventionen eller internationell lag
   • ha förolämpande och diskriminerande innehåll (inklusive, men inte begränsat till, diskriminering av individer eller grupper av människor som tilldelas eller tilldelas grupper enligt ett eller flera av följande kriterier: kön, religiös tillhörighet, övertygelser, bakgrund, kultur, utseende, funktionshinder, äktenskaplig status, sexuell Orientering eller språk)
  2. openPetition förbehåller sig rätten att redigera framställningstexter redaktionellt, förutsatt att dessa redigeringar är för bättre läsbarhet och inte ändrar framställningens innehåll.
  3. openPetition förbehåller sig rätten att ta bort framställningsbilder i följande fall:
   • Kan ha chockerande effekt
   • Visar våld eller grymhet mot människor eller djur
   • privata bilder som skadar integriteten
   • är pornografiska
   • satiriska framställningar
   • Representationer som motsäger framställning berör
  4. openPetition förbehåller sig rätten att komplettera framställningsbilder om de illustrerar problemet bättre.
 7. Kommentarer och debatt

  För att moderera debattinlägg och kommentarer gäller vår Netiquette.

 8. Kön

  openPetition försöker använda neutrala könsformer där det är möjligt. Det kan uttalas av framställare, framställare och anhängare, undertecknar för bättre läsbarhet. Även om endast en form används i texten hänvisar naturligtvis formuleringen till medlemmar av alla kön.

 9. disclaimer

  I det osannolika fallet att openPetition skulle vara otillgängligt under en period eller att information skulle gå förlorad, kan du avstå från ersättningskrav som kan ha uppstått eller från eventuella utgifter.

 10. Ändringar

  openPetition förbehåller sig rätten att göra ändringar i användaravtalet. Ändringarna kan inte tillämpas retroaktivt.

Från och med februari 2020

Publikationer och material

 • Framställning Atlas 2018/19 (PDF)
 • Papper: Framställningar som ett verktyg för allmänhetens deltagande med låg tröskel (PDF)
 • Årlig och öppenhetsrapport (PDF)
 • Positionshandlingar Petitionsrecht (PDF)
 • Masteruppsats online deltagande (PDF)

pågående samlingar

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Marknadsför nu