Κατασκευές

Mehr Arten im Garten

Η αναφορά απευθύνεται σε
Landtag
40 Υποστηρικτές 30 σε Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
0% του 29.000 για απαρτία
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2021
  2. Συλλογή ακόμα > 3 μήνες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Änderungen an der Petition

Ώρα 20.02.2021 13:16

Foto ausgetauscht.
Text weiter präzisiert


Neuer Petitionstext:

Der zunehmenden Versiegelung von privaten Gärten durch landespolitischelandesweite Vorgaben entgegenwirken: statt Schotter und Steinen mindestens 1 Baum pro 100 qm + Sträucher, naturnahe Hecken, insektenfreundliche Blumen, Wasserstellen. Ähnlich wie bei Landwirten sollte die Umgestaltung finanzielldurch unterstütztfinanzielle Anreize gefördert werden.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 22


Änderungen an der Petition

Ώρα 19.02.2021 11:31

Neues Bild, präzisierter Text: "durch klare Vorgaben" präzisiert zu "durch landespotitische Vorgaben"


Neuer Petitionstext:

Der zunehmenden Versiegelung von privaten Gärten durch klarelandespolitische Vorgaben entgegenwirken: statt Schotter und Steinen mindestens 1 Baum pro 100 qm + Sträucher, naturnahe Hecken, insektenfreundliche Blumen, Wasserstellen. Ähnlich wie bei Landwirten sollte die Umgestaltung finanziell unterstützt werden.Neue Begründung:

Weil die zunehmende Verschotterung unserer Gärten eine verpasste Chance für Klimaschutz und Artenvielfalt ist, gerade im bevölkerungsreichsten Bundesland,Bundesland und angesichts täglich zunehmender Versiegelung der Böden.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 12


Änderungen an der Petition

Ώρα 17.02.2021 21:46

Bild hochgeladen, Rechtschreibfehler korrigiert, Begründung erweitert.


Neuer Petitionstext:

Der zunehmenden Versiegelung von privaten Gärten durch klare Vorgaben entgegenwirken: statt Schotter und Steinen mindestens 1 Baum pro 100 qm + Sträucher, naturnahe Hecken, insektenfreundliche Blumen, Wasserstellen. Ähnlich wie veibei Landwirten sollte die Umgestaltung finanziell unterstützt werden.Neue Begründung:

Weil die zunehmende Verschotterung unserer Gärten eine verpasste Chance für Klimaschutz und Artenvielfalt ist.ist, gerade im bevölkerungsreichsten Bundesland, angesichts täglich zunehmender Versiegelung der Böden.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 12


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κατασκευές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition