Image of the house parliament

Czy UE powinna rozwijać się w kierunku większej wzajemnej solidarności?

171 ended sessions
1.616 Participating

All the sessions of this House Parliament were held

Look at you now the evaluated results of this House Parliament. Soon follow the opinions of the parliamentarians addressed.

Background

Skutki kryzysu pandemicznego dla zdrowia i gospodarki są bezprecedensowe. W miarę rozwoju Covid-19 zarysowały się różnice w postrzeganiu zagrożeń i potrzeb różnych krajów UE, tym bardziej, że powróciły bolesne wspomnienia destabilizacyjnych kryzysów finansowych. Jednocześnie podjęto decyzje polityczne o nieznanej dotąd skali, co uwidoczniło, jak wielkie są polityczne możliwości działania. Powstaje pytanie: jakie znaczenie powinna mieć solidarność w UE?

Part questions

1. Czy zamożniejsze paostwa członkowskie UE powinny udzielać większego wsparcia gospodarczego paostwom członkowskim, które są szczególnie dotknięte kryzysem?

Background: Zarówno kryzys z 2007 r., jak i pandemia uderzyły szczególnie mocno w niektóre kraje UE i mają mniejsze możliwości przywrócenia ich gospodarek na właściwe tory dzięki bodźcom finansowym. W przypadku kryzysu UE mogłaby wesprzeć te kraje w znalezieniu drogi wyjścia z kryzysu.

Pro

Donatorzy, zwłaszcza najsilniejsze kraje eksportujące, również korzystają ze wsparcia gospodarek poważnie dotkniętych kryzysem ze względu na wspólny rynek wewnętrzny i wspólną walutę, ponieważ stymuluje to popyt.

Wsparcie finansowe oznacza spójność i wzajemne zaufanie. Oba są ważnymi warunkami skutecznej współpracy pomiędzy wspólnotą państw UE, np. z globalnymi liderami, takimi jak Chiny czy USA.

Solidarność finansowa wzmacnia wiarę w UE u obywateli dotkniętych katastrofą. Jest to sposób unikniecia prób wychodzenia z Unii.

Contra

Słabość gospodarcza niektórych krajów UE wynika głównie z ich własnej polityki fiskalnej i podatkowej. Wsparcie finansowe z innych krajów osłabia niezbędne reformy strukturalne.

Nieinformowanie własnych obywateli o wspieraniu gospodarek innych krajów wzmacnia eurosceptyczne inicjatywy.

Szefowie rządów i eksperci nie potrafią zarządzać funduszami tak efektywnie, jak wolny rynek. Interwencje finansowe UE w gospodarki krajowe ograniczają zatem wzrost gospodarczy.

Additions from the meetings

praworzadnosc pomocy, stymulacja pomocy finansowej

2. Czy UE powinna więcej inwestować w politykę społeczną w celu zwalczania nierówności socjalnych między państwami członkowskimi?

Background: Podczas gdy w przeszłości różne standardy życia w krajach UE miały tendencję do ujednolicania, od czasu kryzysu finansowego w 2007 r. tendencja ta uległa odwróceniu. Co zaskutkowao powstaniem znaczacych roznic socjalnych. I tak dueze grupe ludnosci w roznych krajach UE sa niedostatecznie zabezpizone co widac miedzy północą a południem UE, a także między Zachodem a Wschodem. Przykładami środków polityki socjalnej są np.:ochrona przed bezrobociem, utratą mieszkań, ubóstwem w starszym wieku i zdrowiem

Pro

Jeżeli wszyscy obywatele UE będą mieli zapewniony podobny poziom ochrony socjalnej, poczucie wspólnoty i tożsamości europejskiej zostanie wzmocnione. To stwarza podstawę dla przyszłych wspólnych projektów.

Postęp socjalny i społeczny to podstawowe wartości naszego europejskiego społeczeństwa i demokracji ("obietnica UE dotycząca dobrobytu").

Wysoki standard życia i perspektywy społeczne w krajach ojczystych ograniczają migrację związaną z ubóstwem w UE.

Contra

Ze względu na różne systemy zabezpieczenia socjalnego i uwarunkowania kulturowe w państwach członkowskich UE, centralnie kontrolowana polityka socjalna może jedynie zawieść.

Sprawiedliwy system zabezpieczenia socjalnego dla wszystkich obywateli UE pochłonąłby duże sumy pieniędzy, które nie byłyby dostępne dla innych przyszłościowych inwestycji, takich jak ochrona środowiska, digitalizacja czy edukacja.

Nawet w poszczególnych krajach UE w ostatnich dziesięcioleciach pojawiła się coraz większa przepaść w dobrobycie. Obowiązkiem państw musi być ochrona własnej ludności przed zagrożeniem ubóstwem.

Additions from the meetings

demokratyczne rozwiazani

1/2

3. Czy UE powinna w interesie przyszłych pokoleo promować przede wszystkim przyjazne dla środowiska innowacje i miejsca pracy?

Background: Zmierzamy w kierunku poważnego globalnego ocieplenia znacznie przekraczającego cele paryskiej konwencji klimatycznej. Niekontrolowane zmiany klimatu moga doprowadzic między innymi do ekstremalnych sytuacji pogodowychi na przyklad do dalszych ruchów migracyjnych. Ucierpiałyby na tym kraje mniej rozwinięte i przyszłe pokolenia. W walce z kryzysem pandemicznymm, UE inwestuje środki budżetowe na bezprecedensową skalę i może w ten sposób nadać "zielonemu porozumieniu" istotny impuls.

Pro

Lepiej byłoby zmienić kurs dziś, a nie jutro. Jeśli nadal będziemy zwlekać z zasadniczymi reformami mającymi na celu zapobieżenie kryzysowi klimatycznemu, negatywne konsekwencje dla Ziemi, społeczeństw i demokracji będą coraz większe - podobnie jak koszty transformacji.

Aby przezwyciężyć kryzys pandemiczny w gospodarce, UE bierze na siebie duże długi, które będą musiały zostać spłacone w ciągu dziesięcioleci. Dlatego wszystkie inwestycje UE powinny być długofalowe, zarówno pod względem gospodarczym, jak i ekologicznym.

Kryzys pandemiczny pokazuje, że zmiana staje się możliwa, zwlaszcza gdy jest konieczna. w Europie mamy do czynienia z poważnym problememi, tej historycznej szansy na modernizację nie możemy zaprzepaścić.

Contra

Jeżeli dotacje zostaną wycofane z sektorów przemysłu emitujących duże ilości CO2 , wiele miejsc pracy i poziom dobrobytu zostaną zagrożone, zwłaszcza w czasie obecnego kryzysu jak i po nim.

Wiele rozwiniętych krajów osiągnęło swój dobrobyt dzięki wykorzystaniu paliw kopalnych. Trudno jednak oczekiwać, że kraje, które są godpodarczo uzależnione od kopalin, zrezygnują z nich na rzecz kosztownej restrukturyzacji systemu.

Transformacja systemu energetycznego jest procesem długotrwałym. Aby zrealizować go z powodzeniem, musimy pozostać konkurencyjni. Dlatego zmiana musi przebiegać powoli.

Additions from the meetings

Doprowadzi ic do burzy mozgow zastanowic sie nad rozwiazaniami

1/2

Impressions from the house parliaments

Evaluation

Czy UE powinna rozwijać się w kierunku większej wzajemnej solidarności?

171 Meetings

Consents 166

Rejections 4

Abstentions 1


1. Czy zamożniejsze paostwa członkowskie UE powinny udzielać większego wsparcia gospodarczego paostwom członkowskim, które są szczególnie dotknięte kryzysem?

The voting results are made up of 945 together registered results.

Tendency (median)

8

Average

7.4

2. Czy UE powinna więcej inwestować w politykę społeczną w celu zwalczania nierówności socjalnych między państwami członkowskimi?

The voting results are made up of 933 together registered results.

Tendency (median)

7

Average

6.5

3. Czy UE powinna w interesie przyszłych pokoleo promować przede wszystkim przyjazne dla środowiska innowacje i miejsca pracy?

The voting results are made up of 932 together registered results.

Tendency (median)

10

Average

8.9

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international